Kommer den historiska uppgången fortsätta?


Råvaror

Flertalet råvarupriser tycks ha lämnat botten för denna gång. Den senaste månadens prisuppgång, kombinerad med lageravveckling, bekräftar uppgången vi har sett under senare
tid. Bulkraterna mer än fördubblades i maj, dock från mycket låga nivåer, och oljepriset steg 28
procent med viss hjälp av en försvagad dollar. Vi har blivit alltmer förvissade om att vi nu
går igenom en klassisk lager- och investeringscykel, om än med ovanliga proportioner. Efter
vinterns lageruppbyggnad, som berodde på bristande efterfrågan, har vi under senare tid
sett klara tecken på lageravveckling. Skrinlagda investeringsplaner och ett minskat utbud
i kombination med en klar förbättring på efterfrågesidan gör att utsikterna för en mer
balanserad utveckling ser goda ut.

Investeringsstrategi

Myndigheternas stimulanspaket för att förhindra en djup och långvarig recession tycks ha avvärjt en fruktad kollaps i världsekonomin.
Men dessa kortsiktiga paket ger ingen garanti för en bestående uppgång. Historien har visat att en aggressiv ekonomisk politik för att hantera finanskriser ofta skapar nya stora utmaningar längre fram i tiden. Misstroendet mot det internationella finansiella systemet, skuldsättningen i västvärlden och konstgjorda stimulanser
för att hålla konsumtionen uppe kan leda till plötsligt högre inflationsförväntningar som i
sin tur kan påverka räntestrukturen.

Med alla de stimulanspaket som sjösatts globalt har det blivit svårt för makroexperter
och strateger att fundamentalt förklara de berg med riskkapital som väller in över marknaderna.
Tydligast ser vi detta på räntesidan där riskpremien, räntespreadarna, för de minst solida
företagen har gått ned kraftigt.
Förr eller senare når marknaden en punkt där den stöter på motstånd men vi räknar inte med
att det händer i första taget.
I det latinska alfabetet finns flera bokstäver för att beskriva olika konjunkturscenarier.
Aktie- och obligationsmarknaden verkar hittills ha format början på en v-formation. Många av
världens aktiemarknader har gått upp omkring 50 procent från botten.
Det är en sak för en marknad som gått ner lite för mycket att återhämta
sig, men det är en helt annan sak att upprätthålla en sund expansion.
För att aktieuppgången ska fortsätta måste företagens intjäning förbättras ytterligare framöver.
Rapportsäsongen för första kvartalet är nu över och den gav inte så mycket skäl till
optimism. Det ser ut som om investerare mer ser till den långsiktiga utvecklingen med betydligt
mer optimism knuten till framtiden än vad som kan utläsas ur kvartalssiffrorna. Detta är något
som i och för sig verkar vara förnuftigt.
Den starka ström av riskkapital som under senare tid flödat in i ränte- och aktiemarknaden
kan tyda på att temperaturen är lite väl hög.
Flera aktier har exempelvis stigit med tvåsiffriga tal när företagen meddelat
att de lyckats med sina aktieemissioner. Risken för en temporär vilopaus, eller korrektion,
tycks ha ökat under senare tid. Å andra sidan är företagen inte högt värderade utan mer cykliskt
korrigerade till den konjunktur som råder. Trots vårens kraftiga uppgång har många globala
företag en mycket attraktiv värdering om man tar hänsyn till att de realekonomiska utsikterna
förbättrats.

Risk för ”dumma” pengar

En riskfaktor på lång sikt är att mycket ”dumma” pengar nu på nytt söker sig mot tillväxtmarknader.
Det kommer leda till spekulativa bubblor som vi såg i Afrika söder om Sahara
våren 2008, Indien och Ryssland 2006, och i Kina under 2007.
Vi ser detta mer tydligt i de lokala räntemarknaderna i tillväxtländer där riskpremierna nu
är väsentligt lägre än innan finanskrisen i september 2008.
Den lägre risken återspeglas i att riskpremierna på statsobligationer, som
ökade med rekordfart förra hösten och i början på 2009, har fallit som stenar.
Möjligen kommer risken i de industrialiserade länder som är mest skuldtyngda, som USA och Storbritannien, omvärderas i förhållande till länder som det
senaste decenniet har varit nettosparare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.