Potential i IndienIndien officiellt Republiken Indien är en förbundsrepublik i södra Asien. Det är det sjunde största landet till ytan, det näst folkrikaste landet och den mest folkrika demokratin i världen. Indien kallas ofta för "världens största demokrati".

Indien gränsar till Indiska oceanen i söder, Arabiska havet i väster och Bengaliska viken i öster. Indien har en kustlinje på 7517 kilometer. Landet gränsar till Pakistan i väster, till Kina, Nepal och Bhutan i nordost och till Bangladesh och Burma i öster. Andra länder som ligger nära Indien är Sri Lanka, Maldiverna och Indonesien i Indiska oceanen. Indiska halvön var hem för Induskulturen och ett område för historiska handelsleder och stora imperier och förknippades med ekonomisk och kulturell rikedom under stora delar av sin långa historia. Fyra stora världsreligioner, hinduismen, buddhismen, jainismen och sikhismen, uppstod där, medan Zoroastrismen, judendomen, kristendomen och islam anlände under första årtusendet e.Kr. och formade områdets mångskiftande kultur. Indien annekterades gradvis av Brittiska ostindiska kompaniet från början av 1700-talet och koloniserades av Storbritannien från mitten av 1800-talet. Landet blev självständigt 1947 efter en självständighetskamp som till stor del präglades av icke-våldsamt motstånd.

Indien är en förbundsrepublik, bestående av 28 delstater och sju unionsterritorier, och en parlamentarisk demokrati. Den har världens tolfte största ekonomi mätt i nominell växelkurs och den fjärde största mätt i köpkraft. Ekonomiska reformer har transformerat Indien till den näst snabbast växande ekonomin (2007), men landet lider fortfarande av höga nivåer av fattigdom, analfabetism och undernäring. Indien är ett mångreligiöst, mångspråkigt och multietniskt samhälle som även huserar en mångfald djur och växter i ett antal skyddade områden.


Historia

De tidigaste kända spåren av mänskligt liv i Indien är klipporna med målningar från stenåldern i Bhimbetka i Madhya Pradesh. De första kända permaneneta bosättningarna tillkom för över 9000 år sedan och utvecklades gradvis till Induskulturen, som går tillbaka till 3300 f.Kr. i västra Indien. Från cirka 2000-1500 f.Kr. antas grupper som talade indoariska språk, de så kallade arierna, ha invandrat till Indien. På detta följde den vediska perioden, som lade grunden till hinduismen och andra kulturella aspekter av det tidiga indiska samhället, och avslutades under 500-talet f.Kr. Från omkring 550 f.Kr. bildades många oberoende kungariken och republiker över hela landet.Det mest betydande av dessa var Magadhariket (cirka 550-324 f.Kr.) 327/326 f.Kr. befann sig Alexander den store vid Indiens gräns.

Under 200-talet f.Kr. förenades större delen av Sydasien till Mauryariket av Chandragupta Maurya och blomstrade under Ashoka.Från 200-talet e.Kr., under Guptariket tid, inföll den period som kallas "Indiens guldålder."Bland imperierna i södra Indien fanns Chalukyadynastins och Choladynastins samt Vijayanagarariket . Vetenskap och ingenjörskonst, konst, litteratur, astronomi och filosofi blomstrade under dessa kungars beskydd.

Efter invasioner från Centralasien från 900-talet till 1100-talet föll stora delar av norra Indien under Delhisultanatets (1290-1413) och senare (1526-1707) Mogulrikets styre. Under Akbar den store upplevde Indien mycket kulturell och ekonomisk framgång samt religiös harmoni. Mogulkejsarna utvidgade gradvis sina riken så att de täckte stora delar av subkontinenten. I nordöstra Indien var dock den dominerande makten riket Assam, bland de få riken som stod emot mogulernas överhöghet.

Från 1500-talet upprättade europeiska länder som Portugal, Nederländerna, Frankrike och Storbritannien handelsstationer och drog senare fördel av interna konflikter för att bilda kolonier i landet. Vid år 1856 var större delen av Indien under Brittiska ostindiska kompaniets kontroll. Ett år senre skedde ett landsomfattande uppror av militära enheter och kungariken, det så kallade sepoyupproret , som allvarligt utmanade Ostindiska kompaniets kontroll men så småningom misslyckades. Som en följd av instabiliteten lades Indien under den Brittiska kronans direkta styre.


Mahatma Gandhi(höger) med Jawaharlal Nehru, 1937. Nehru blev senare Indiens förste premiärminister 1947.


På 1900-talet inledde Kongresspartiet (Indian National Congress) och andra politiska organisationer en landsomfattande kamp för självständighet. Den indiska ledaren Mahatma Gandhi ledde miljontals människor i nationella kampanjer av icke-våldsamt motstånd.

15 augusti 1947 blev Indien en dominion i Brittiska samväldet under ledarskap av premiärminister Jawaharlal Nehru. Samtidigt delades landet i det huvudsakligen hinduiska Indien och det huvudsakligen muslimska Pakistan, delat i Väst- och Östpakistan. I samband med delningen skedde våldsamheter mellan hinduer och muslimer. En konstituerande församling antog Indiens nya grundlag 26 november 1949. Indien blev officiellt en sekulär republik i Samväldet efter att grundlagen trätt i kraft 26 januari 1950.

Efter självständigheten har Indien mött utmaningar från religiöst våld, kastbaserat våld, naxaliter, terrorism och regionala separatistiska uppror, särskilt i Jammu och Kashmir och nordöstra Indien. Sedan 1990-talet har många indiska städer drabbats av terroristattacker. Indien har olösta territoriella tvister med Kina, som 1962 eskalerade till sino-indiska kriget, och med Pakistan, som ledde till krig 1947, 1965, 1971 och 1999. Indien är ett av grundarländerna i FN (som Brittiska Indien) och De alliansfria staternas organisation. År 1974 utförde Indien ett underjordiskt kärnvapenprov och ytterligare fem prov 1998, vilket gör Indien till en kärnvapenmakt. Med början 1991 har betydande ekonomiska reformer omdanat Indien till en av de snabbast växande ekonomierna i världen, och ökat dess globala inflytande.

Geografi


Indien kan indelas i tre större geografiska regioner; Himalayas högfjällsmassiv, det nordindiska slättlandet och högplatån Deccan i söder. Indiska halvön överensstämmer geologiskt i stort sett med den tektoniska platta som finns i detta område i Sydasien. Denna tektoniska platta ingick i den förhistoriska kontinenten Gondwana, som delades upp för 125 miljoner år sedan. Deccans berggrund består främst av prekambriska kristallina bergarter, medan slättlandet kring Ganges och dess flodsediment under sig har på tertiära sand- och lerlager. Den bördigaste jordbruksmarken finns i vittringsjorden på Deccan.

Med undantag för bergsområdena längst i norr har i stort sett hela Indien ett tropiskt monsunklimat. Från december till och med februari råder nordostmonsunen med mildare väder. Från mars till juni är vädret varmt och torrt. Från juni till september råder sydvästmonsunen, vilket innebär rikligt med regn. Slutligen råder det från september till december en period där nederbörden gradvis minskas.

  • Klimat: Varierar från tropiskt i söder till tempererat i norr.
  • Topografi: Högplatå i söder, vidsträckta slätter kring Ganges, öknar i väst och höglänta bergsmassiv i norr.
  • Naturtillgångar: Kol, järnmalm, mangan, bauxit, krom, naturgas, diamanter, träd och petroleum.
  • Andel uppodlad mark: 54 procent

Indien i korthet

Folkmängd: 1 114 miljoner

Språk: bl a Engelska och Hindi

Statsskick: federal republik

Läs- och skrivkunnighet: 61 %

Valuta: Indiska rupier

Viktigast export: verkstadsprodukter, textilier, ädelstenar och juveler, jordbruksvaror.

Viktigast import: olja, maskiner, elektronikprodukter, järn, konstgödsel.

Antal arbetande fördelat i sektor: 60 % jordbruk, 28 % service, 12 % industri

BNP-tillväxt: 6,6 % 2008

BNP fördelat på sektor: 17,2% jordbruk, 53,7% service och 29,1% industriIndien i dag

Indien är en federal republik och en parlamentarisk demokrati med ett självständigt domstolsväsende och med ett rättssystem baserat på en skriven grundlag. Parlamentet består av ett folkvalt underhus och ett överhus med representanter från de 28 delstaterna. Mandatperioderna är fem respektive sex år. Varje delstat har också ett eget parlament.

Indien är uttryckt i PPP-termer (Purchase Power Parity = i köpkraftstermer) världens fjärde största ekonomi, efter USA, Kina och Japan. Samtidigt lever över 260 miljoner indier under fattigdomsstrecket. 1991 inledde Indien en intensiv reformering av ekonomin som tidigare varit en planlagd blandekonomi. Sedan dess har ekonomin öppnats upp allt mer och regeringen fortsätter att driva en politik för gradvis liberalisering.

För att möta landets snabbt växande behov krävs ökade investeringar, bättre resursutnyttjande, fortsatta reformer och ekonomisk tillväxt. Indien står inför fortsatt stora politiska, ekonomiska och sociala utmaningar, menen trots många problem karaktäriseras denna i siffror jättelika demokrati av ett öppet och huvudsakligen tolerant samhälle.


Näringsliv

Landet är rikt på naturtillgångar och har en välutvecklad industri. Man har en femtedel av världens järnmalm, mycket olja och bra åkerjord. Förr importerade Indien mer än de exporterade, nu har detta jämnat ut sig. Man importerar maskiner, avancerad teknik, papper, olja, konstgödsling och olja. De viktigaste exportvarorna är jordbruksprodukter, ädelstenar och smycken, kläder, verkstadsprodukter och transportutrustning. Exporten av dataprogram och datatjänster ökar snabbt.

Hälften av Indiens yta är odlad. Jordbruket är en viktig del av Indiens ekonomi och har blivit mycket lönsammare med nya metoder samt högavkastande vete-och rissorter. Jordbruksmarken är till stor del uppdelad i många småplättar , men en del bönder har ingen mark alls och får hyra av dem som har mycket. I öster odlar man främst ris, medan man odlar mycket vete i väster. Det finns fruktansvärt många kor! En femtedel av alla jordens nötkreatur. Man äter inte kor eftersom majoriteten av befolkningen är hinduer och anser att kor är heliga. Däremot produceras mycket mjölk. Mejerierna är moderna och man har avlat fram nya ko-sorter som ger mer mjölk.

Indien tillhör världens tio största fiskenationer. Man skulle kunna få upp ännu mer fisk och regeringen stöder en utbyggnad av fiskeflottan. 55 procent av all fisk kommer från havet, men sötvattensfisket ökar.


Ekonomi

I genomsnitt har man lika låga inkomster per person som Nigeria, vilket gör att Indien kan betraktas som ett uland. Drygt hälften av befolkningen har så låg inkomst att de har svårt att överleva och var femte indier är arbetslös, men industrin utvecklas snabbt. 30 procent av landets inkomster kommer från industrin. Om industrin fortsätter att utvecklas i den takt den gör nu kommer Indien snart bli ett iland. Landet har en ganska stor ekonomisk makt tack vare den stora industrin. Ekonomin styrs i femårsplaner med fokus på att avskaffa fattigdomen och försöka göra Indien självförsörjande. Jordbrukarna påverkas inte av femårsplanerna. Cirka 31 procent av landets inkomster kommer från jordbruket. Ekonomin blir bättre allt eftersom man lär sig utnyttja naturresurserna på ett bättre sätt. Alla korna i landet bidrar också till ekonomin. De bidrar med mjölk, bränsle(spillningen)och dragkraft. En växande inkomstkälla är turismen. Indien är känt för sin kryddstarka mat, filmer och vackra natur. Det finns många vackra monument och landet lockar fler besökare för varje år.

Det moderna Indien


Sedan självständigheten har landets befolkning ökat med 250%, och befolkningen i städerna har ökat med 500%. Inte mindre än 35% av befolkningen lever idag under den av FN angivna gränsen för fattigdom. Omkring 75% lever i stort sett utanför kontantekonomin, medan en modern medelklass, med möjlighet att köpa bil, privat sjukvård, TV o.dyl., uppgick i början av 2000-talet till runt 200 miljoner människor. Till och med i landets rikaste stad, Bombay, lever nästan halva befolkningen i slum. Indien har precis som grannen Kina inga tidszoner utan samma tid i hela landet, 4,5 timmars skillnad från svensk normaltid.

Ett annat sätt att beskriva det moderna Indien är att nämna Indian Institute of Technology, måhända den mest prestigefyllda utbildningsinstitutionen i världen för civilingenjörer med IT-inriktning. När arbetskraftsinvandring kommer på tal i västvärlden tas ofta denna exklusiva elit av dataspecialister som exempel. Världens största webbaserade e-postföretag, Hotmail, startades för övrigt av indiern Sabeer Bhatia, som sedan sålde företaget till Microsoft.

Förutom litteraturpristagaren Rabindranath Tagore 1913 och fysikpristagaren C.V. Raman 1930, har på senare år Moder Teresa och Amartya Sen fått Nobelpriset. De indiska emigranterna eller exilindierna Hargobind Khorana, V.S. Naipaul ochSubramanyan Chandrasekhar har också fått det prestigefyllda priset, flera av dem för naturvetenskapliga prestationer.

Ett samhälle fullt av motsatser


Enligt lagar och regler har alla indier rätt till grundläggande utbildning hälsovård. I praktiken förmår inte regeringen att leverera dessa rättigheter och stora grupper har inte tillgång till en fungerande utbildning och hälsovård.

Näst efter Sydafrika är Indien det land i världen som har flest hivsmittade – cirka 2,5 miljoner människor 2009. Regeringen har program riktade till speciellt utsatta grupper för att begränsa spridningen av viruset.

Men det finns också en annan bild av Indien. Indien är världens största demokrati med ett väl utvecklat civilt samhälle. Val hålls vart femte år, och landet har ett självständigt domstolsväsende och ett utvecklat rättssystem. Trots många olika språk, religioner och kulturer har man lyckats med att hantera och lösa många allvarliga konflikter inom demokratins ramar.


Problem

Ju större befolkningstillväxten är, desto mer ökar trycket på Indiens naturtillgångar. Egentligen räcker de till en befolkning som är tre gånger större än i dag, men då måste man bli mycket bättre på att ta tillvara på tillgångarna.
Indien - en fortsatt vinstmaskin?

Med en av världens folkrikaste medelklasser och en av de största inhemska marknaderna för konsumtion växer Indien så det knakar. Men för att landet även i framtiden ska vara en lyckad investering så krävs det stora satsningar av landets makthavare.

DEN INDISKA EKONOMIN har de senaste åren gått som på räls. Sparare har kunnat känna sig mycket nöjda med sina investeringar i den forna brittiska kolonin. Landet har dock ett flertal svårlösta problem att ta tag i den kommande tiden, men bjuder även på många lyckosamma investeringsmöjligheter.

Konflikter, kärnvapen och framtidstro

INDIEN SOM BLEV självständigt först 1947, har länge tampats med problem som en oerhört stor och fattig befolkning. Omkring 60 procent av befolkningen uppges leva på mindre än 2 dollar per dag, trots att regeringen implementerat flera fattigdomsbekämpande program.


ÅR 1991 STARTADE de ekonomiska reformer som lett till dagens tillväxt. Reformerna har bland annat underlättat för marknaden att kunna öppnas upp mot utländska investerare och på så sätt även bidragit till ökad inhemsk konkurrens. Ett exempel är att den privata sektorn nu får tillhandahålla el- och oljeraffinaderier, något som enbart staten gjort tidigare. Även importkvoterna har ökat stort. Just oljan är en mycket stor utgift för landet då de subventionerar oljepriserna till bönderna för att stötta jordbruksnäringen. Reformerna har mottagits väl över partiblocken och visat riktningen för landets ekonomi.


SOM VÄRLDENS NÄST folkrikaste land har Indien länge tampats med stora frågor kring landets invånare och parlament. Idag är korruption fortfarande ett vanligt fenomen vilket försvårar arbetsförhållandena för många företag. Även den krångliga byråkratin sätter många käppar i hjulet för företag som vill nyetablera sig i landet.


DESSUTOM HAR INDIEN präglats under många år av både nationella och internationella konflikter. Det senare framför allt med grannen Pakistan, som sedan Indien blev självständigt 1947, har utstått både terrordåd och handelsstopp. Konflikten med Pakistan startade när Indien blev självständigt från Storbritannien och Pakistan bildades som en stat för muslimer. Det skedde stora folkförflyttningar där många dog och blev hemlösa. Området Kashmir slets mellan Indien och Pakistan.


1947 GICK BEVÄPNADE pakistanska stammar in i Kashmir. Kashmir valde då att be Indien om hjälp. Efter det utbröt det ett stort krig mellan länderna. Tillsist gick FN in och det slöts en vapenvila. Sedan dess har länderna haft många konflikter med varandra.


INDIEN HAR ÄVEN under en lång tid utvecklat och testat kärnvapen, vilket de fått hård västerländsk kritik för. Trots detta har landet seglat upp som en av de mest intressant och största ekonomierna i världen, något som även dagens indiska makthavare strävar efter att bibehålla och utveckla.

Kraftig miljöförstöring

DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN i Indien har skett utan större hänsyn till miljön och miljömedvetenheten är låg. Återkommande naturkatastrofer, främst översvämningar och torka, påverkar varje år i genomsnitt 50 miljoner människor. Klimatförändringar, med en snabb avsmältning av glaciärerna i Himalaya, påverkar såväl kustnära områden som tätt befolkade floddeltan i norra och östra Indien.

Eftersom Indien har en sådan stor befolkning, 1,2 miljarder människor, och en kraftigt växande ekonomi, är Indien en nyckelaktör i arbetet mot de globala klimatförändringarna.

Landet står idag för cirka en femtedel av världens utsläpp av växthusgaser. Indien riskerar samtidigt själv att drabbas allvarligt av klimatförändringarna. Miljö och klimat hamnar allt högre upp på den politiska dagordningen i Indien.

Outsourcingens okrönta kungar

INDIENS BEFOLKNING har skolats i det brittiska skolsystemet vilket innebär att många talar flytande engelska samt har en mycket god akademisk bakgrund. I början av nittiotalet såg många IT- och telekomföretag sig om i världen för att outsourca sina tjänster. Valet föll för många på Indien som hade en väl utbildad medelklass som arbetade för låga löner. Med en så stor befolkning har företagen inte heller haft svårt att finna kompetent personal i Indien, till ett mycket lägre pris, vilket konkurrerar ut de västerländska konkurrenterna


PÅ SENARE TID har Indien blivit ett av de länder som leder ligan i internationella IT-investeringar. Mellan år 2005 och 2007 ökande landets BNP årligen med 9 procentenheter, där hälften beror på att alltfler internationella storföretag började outsourca sin IT-verksamhet till Indien.

Det tre största och mest kända IT-företagen i landet är Mumbai, Bangalore samt Satyam. Det sistnämnda har hamnat i blåsväder vilket inte minst påverkar investeringsviljan i landet:

– Ibland kommer negativa överasskningar som till exempel det senaste när bokföringsfiffel uppdagades i ett av de största IT-företagen, säger Gunnar Påhlson, fondförvaltare Indienfonden på HQ Bank.


ATT BOKFÖRINGSSKANDALER förekommer i ett så pass stort och välkänt indiskt företag vittnar om att det fortfarande finns en del oförutsedda risker med att investera i en så pass ny ekonomi som till exempel Indien.

Tillverkningsindustrin på uppgång

FÖRUTOM SINA KUNSKAPER inom just IT och telefoni har Indien även andra tillgångar som är på frammarsch. Tillverkningsindustrin har länge varit en akilleshäl men även den börjar nu ta fart, tack vare färre handelshinder och avregleringar som lett till att fler kan få arbete inom tillverkning. Idag är endast 12 procent av landets arbetsföra befolkning inom denna sektor, detta kan jämföras med servicesektorn där hela 28 procent arbetar. Många börjar nu höja rösten och menar att landet behöver fler större industrier för att kunna fortsätta att växa som världsekonomi.


ETT EXEMPEL INOM tillverkningssektorn är Tata, som grundades redan på 1800-talet. Det är ett av Indiens största företag med tillverkning till stål-, kemi-, telekommunikation- och bilindustrin.


INDIENS LEDARE HAR under många år styrt landet efter den kommunistiska filosofin att staten ska hjälpa, till exempel sina bönder, med vissa stora utgifter. Landet har således länge subventionerat den dyra oljan till sina jordbrukare. Detta är väldigt kostsamt för ett land med en så pass stor andel invånare som livnär sig på jordbruk. Men med hjälp av de nya investeringarna i infrastruktur ska nu jordbruket effektiviseras med hjälp av bevattningssystem och löfte om krediter för expansion. Detta ses som en nödvändig investering då 60 procent av arbetskraften verkar inom jordbruket men endast står för 17,2 procent av BNP.

– Jordbrukarna har redan nu fått det bättre tack vare avreglerade priser, detta har i sin tur lett till en ökad konsumtion hos befolkningen i övrigt, säger Gunnar Påhlson.


EFFEKTIVISERINGEN AV JORDBRUKET har dock sina nackdelar. Ett exempel är att viss arbetskraft kan komma att bli överflödig och bönder måste söka sig in till städerna för arbete. I och med böndernas ofta bristfälliga akademiska bakgrund har de svårt att slå sig in i den välmående IT- och telekomsektorn. De är då hänvisade till den tidigare nämnda tillverkningsindustrin som troligtvis inte kan svälja arbetskraften som förmodas tillströmma.


FÖR INVESTERARE innebär detta att tillverkningsindustrin kan vara en mycket intressant sektor att ta en extra titt på. När mer arbetskraft blir friställd inom andra sektorer kan lönerna komma att minska. Detta innebär att det blir billigare att anställa fler samtidigt som utländska företag kan gynnas genom den reducerade arbetskostnaden.

Investeringar säkrar tillväxten?

INDIEN HAR GJORT ett flertal satsningar på sin infrastruktur. Detta efter att kraven ökat från såväl investerare som befolkningen. Att staten inte hinner bygga i den takt som befolkningen flyttar är dock ett problem. Nya vägar leder till att det några dagar senare finns färdiga bostäder på plats då folket vill bo nära transporter. Att investera i infrastruktur innebär enorma utgifter, särkilt för ett land som redan har stora skulder. I och med det nya valet, som vanns av kongresspartiet har den nya regeringen lovat att satsa 500 miljarder dollar på infrastruktur under fem års tid. Enligt Gunnar Påhlson kräver detta vissa uppoffringar för Indien.

– I och med detta löfte om investeringar på infrastrukturen så måste staten börja sälja delar av sina statsägda företag, göra nyemissioner och/eller låna pengar, säger Gunnar Påhlsson.


ATT LANDETS STYRANDE nu efter valet har beslutat sig för att satsa på att förändra den underutvecklade infrastrukturen ger å andra sidan även positiva investeringsmöjligheter.

– Utsikterna ser goda ut för företag som är verksamma inom utveckling av infrastruktur. Företag inom denna sektor genererar stabila vinster men aktierna är relativt dyra, säger Nicholas Peacock, som förvaltar Swedbanks Robur BRICT fond

En stadig tillväxt, trots finanskris

INDIEN HAR HITTILLS klarat sig relativt bra under den rådande finanskrisen. Efter att ha haft en BNP-tillväxt på cirka 9 procent per år ligger nu tillväxten på cirka 5 procent. Detta då den indiska börsen sjönk med 42 procent under 2008.

– Många indiska företag tappade utländskt kapital. IT-sektorn är den bransch som har drabbats hårdast då många av deras kunder är amerikanska banker, säger Gunnar Påhlson.


EN RAPPORT FRÅN NORDEA visar att jordbruket däremot inte har drabbats nämnvärt av finanskrisen, detta då den är mer beroende av monsunregnet och fördelaktigt väder än ekonomisk stabilitet på världsmarknaden. Enligt samma rapport har inte heller den privata konsumtionen i landet påverkats alltför mycket av finanskrisen, totalt sett ökar den fortfarande.


EN ANNAN ASPEKT som kan påverka de internationella investeringsmöjligheterna är den indiska valutan rupien. Enligt en rapport från Nordea var valutan i början på 2000-talet stabil ända tills 2002 då den sakta men säkert började försvagas något. Sedan dess har valutan legat på en stabil nivå ända tills hösten 2008 då den försvagades dramatiskt, trots en aktiv valutapolitik. Efter den kraftiga försvagningen har valutan återigen stabiliserats sig till den nivån den legat på under större delar av 2000-talet.


REPORÄNTAN HAR MELLAN åren 2004 till och med 2008 höjts på årlig basis upp till cirka 9 procent. Men i och med finanskrisen har räntan sänkts dramatiskt till cirka 5 procent. En förhållandevis normal utveckling för många länder under finanskrisen, trots hot om högre inflation. Detta kan jämföras med till exempel USA där räntan nu ligger runt en halv procent.

Att investera i Indien

I ETT LAND MED CIRKA 1,1 miljarder invånare som får en högre levnadsstandard finns det stora investeringsmöjligheter och en god framtidstro, då en tidigare minimal inhemsk förfrågan nu nästintill exploderat .

– Indien har, precis som resten av BRIC-länderna, haft en hög tillväxt år efter år. Medelklassen i Indien växer stadigt liksom efterfrågan på konsumtionsvaror. Indiens demografi, med en stor andel unga människor, talar för att konsumtionen kommer att fortsätta öka framöver, säger Nicholas Peacock.


ÄVEN BANK- OCH FINANSSEKTORN är heta alternativ för den investeringsvillige

– Många företag som tillverkar konsumtionsvaror går bra just nu. Även bankerna gynnas eftersom efterfrågan på krediter ökar i takt med att konsumtionen ökar, säger Nicholas Peacock.


TROTS DETTA ANSES Indien fortfarande vara en högriskregion.

– Det är alltid en hög risk när man investerar i ett land istället för en bransch. Man måste ha stor kunskap om landets alla aspekter och då göra fler analyser, säger Gunnar Påhlson.


DEN STORA OCH FRAMGÅNGSRIKA IT-sektorn börjar nu dessutom få ökad konkurrens utifrån eftersom många IT-företag börjar outsourca sina tjänster närmre sin egen hemmamarknad, ett fenomen som kallas ”near shore outsourcing”. Enligt KPMG:s rapport kring framtidens IT-hubbar spås länder som Mexico, Argentina, Kina och Malaysia samt städer som Belfast, Zagreb, Sofia och Kairo bli de främsta konkurrenterna.

- En växande trend är att företagen outsourcar nära sin hemmamarknad. Detta då företagen har ökade behov av leverantörer med mer insikt och kunskap om företagets hemmamarknad och dess kunder, säger Anders Nilsson, partner på KPMG IT Advisory.

Nyval som banar vägen

I ÅR FICK KONGRESSPARTIET en mycket stor andel av folkets röster. Detta innebär att de inte längre måste samarbeta med kommunistpartiet som varit mer försiktiga med att öppna upp landet för inhemska och utländska investerare. Partiet och dess koalitionsregering siktar nu på att göra Indien ännu mer attraktivt för investerare och satsa större resurser på att rationalisera landet och dess ekonomi.


DET INNEBÄR ATT INDIEN även i framtiden kommer att vara ett mycket intressant land att följa. Viljan att förändra finns, nu måste kongresspartiet och dess allierade följa upp sitt löfte att göra landet ännu bättre. Det är en tuff utmaning med faror som inhemsk terrorism och konflikter med Pakistan. Men en sak är säker och det är att världens näst folkrikaste land inte har nöjt sig utan kommer att fortsätta sin utveckling och strävan efter att bli ännu bättre.

Fördelar och nackdelar

+ Stor inhemsk marknad

+ Ny regering som kommer investera mer i landets svaga sektorer

+ Fortsatt hög BNP-tillväxt trots finanskris

+ Lågt värderade infrastrukturföretag med stor tillväxtpotential

- Fortfarande mycket byråkrati och korruption

- Infrastrukturen måste förbättras

- Ökad konkurrens inom outsourcing

- Industrin kräver vidareutveckling

2009-11-03

Indien köper 200 ton guld av IMF

Internationella valutafonden har sålt 200 ton guld till Indiens centralbank för 6,7 miljarder dollar.

Pengarna ska användas för att öka utlåningen till fattiga länder, meddelar IMF.

IMF:s styrelse beslöt i september att sälja totalt 403 ton guld för att stärka sin kassa. En källa inom IMF säger att affären har genomförts lite i taget under en tvåveckorsperiod för att undvika alltför kraftig marknadspåverkan.

”Jag välkomnar med kraft denna affär med Reserve Bank of India”, sade IMF-chefen Dominique Strauss-Kahn i ett uttalande på måndagen.

Indien har betalat i genomsnitt 1.045 dollar per uns för guldet och priset betalas i hårdvaluta. Världsmarknadspriset på guld har rusat i höjden sedan början av hösten, sporrat av den svaga dollarkursen.

IMF vill inte avslöja om fler centralbanker visat intresse för att köpa de resterande 203 ton guld som banken bjuder ut, eller om IMF säljer det på öppna marknaden.

IMF:s guldreserv är den tredje största i världen efter USA och Tyskland. De drygt 403 ton som nu säljs utgör cirka en åttondel av IMF:s innehav av den ädla metallen.

Under tiden står Indiens ekonomi inför både akuta och långsiktiga utmaningar. De fem år som gått sedan kongresspartiets allians vann förra valet präglades länge av en osedvanligt glödande ekonomisk tillväxt, och 2005-2007 ökade BNP årligen med 9 procent eller mer. Än snabbare växte industrin och flera tjänstenäringar, inte minst it-branschen.

Det var år när framtidsoptimismen spred sig, framförallt i städerna. En våg av utländskt kapital vällde in, vilket bland annat drev upp de indiska börskurserna till aldrig skådade höjder. Och över 400 miljoner indier har nu skaffat sig mobilabonnemang – en explosion som revolutionerar livet för många.


Potential i Indien

Den indiska marknaden fick en svag utveckling under oktober. Börsen föll med 3,3 procent. Indienfonden klarade sig bättre, tack vare en defensiv profil och högre kassa, och steg med 0.8 procent. Efter en tid av stark utveckling i Indien var värderingen något hög samtidigt som tecken om stigande konsumentpriser, framförallt på mat, ger risk för inflation framöver. Detta skapar rädsla för åtstramningar. Indiens centralbank tog också ett första steg för att strama åt bankernas utlåning under månaden. Den andra faktorn som fick kurserna att vika var rapportsäsongen. Många bolag rapporterade god vinstutveckling om än inte lika hög som var förväntat. Bolag med hög skuldsättning kom åter i fokus och föll mest när oron för räntehöjningar tilltog.


Indien har goda förutsättningar att fortsätta växa de närmaste fem till tio åren, om än i något måttligare takt än de senaste tre åren. Tillväxten i Indiens ekonomi drivs framförallt av inhemsk efterfrågan och av långsiktiga strukturella teman som; ökad inhemsk konsumtion, infrastrukturinvesteringar samt outsourcing av produktion och utländska direktinvesteringar.


Den nya politiska stabiliteten i Indien föder förväntningar om ökad takt i reformpolitiken. Finansiering av nya infrastrukturprojekt är mer tillgänglig än tidigare.

Indien BNP-tillväxt

Den indiska ekonomin expanderade 7,40 procent under det senaste året , mätt som jämfört med samma period året förändring av bruttonationalprodukten ( BNP på årsbasis ). BNP-tillväxten tar hänsyn till ett helt år av ekonomisk verksamhet , på så sätt undvika behovet av att göra någon typ av säsongrensning . I Indien bruttonationalprodukten är värt 1296 miljarder dollar eller 2,09 % av världsekonomin , enligt Världsbanken. Från 2006 fram till 2010 , Indiens genomsnittliga årliga BNP-tillväxten var 8,50 procent nådde en historisk toppnotering på 9,70 procent i mars 2007 och rekordlåga 6,70 procent i mars 2009

BNP-tillväxt på årsbasis

image 


BNP-tillväxt QoQ

image 


BNP per capita

image 

Export

 

image

 

 

Ränta

 

image

 

 

Börsen

image

 

 

TradingEconomics-Indien

 
India Stock Market Chart (BSE Sensex 30)India p/e-tal 12,4


INDIEN FONDER:
Blå=HSBC GIF Indian Equity A Acc EUR

Grön=Nordea Indienfond

Grå=Fidelity Funds-India Focus Fund A USD Inc

Röd=Simplicity Indien

Ljusblå=HQ IndienfondThe press

Television

Radio

  • All India Radio - public, operates domestic and external networks
  • Radio Mirchi - commercial network, stations in Mumbai, Delhi and other cities, mainly music, operated by The Times Group
  • Radio City - commercial, FM stations in Delhi, Mumbai and other cities, owned by News Corporation
  • Red FM - commercial, operated by India Today Group

News agency
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.