Shipping

Varför investera i shipping?

5 december 2008


Shipping är en stor tillgångsklass med attraktiva avkastningsmöjligheter och representerar för många en ny tillgångsklass som kan bidra till en ökad diversifiering i en bred sammansatt

investeringsportfölj.

90 % av all godstransport sker till sjöss, och det samlade marknadsvärdet av världens handelsflotta överstiger det totala värdet av bolagen på Stockholmsbörsen. Transportbehovet

följer världsekonomin och globaliseringen. Mycket hög tillväxt de senaste åren har resulterat i en boom inom shipping. Den globala finanskrisen gör att efterfrågan på kapital inom shipping är mycket högt och skapar många attraktiva investeringsmöjligheter.

DnB NOR ShippingInvest I ABMånadsrapport: ODIN Maritim

November slutade med en uppgång på1,2 procent för ODIN Maritim. Fondens referensindex backade under motsvarande period med 3,9 procent.


Mycket handlade om Kina under november. Den kraftiga tillväxten på grund av investeringar i infrastruktur och fastigheter har bidragit till en rekordimport av järnmalm och kol. Kallt väder bidrog till att efterfrågan på kol ökade ytterligare. Detta i kombination med en ökad import av korn, ledde till att fraktpriserna för torrlast steg kraftigt i början av månaden för att senare falla tillbaka något. Med dagens prisnivåer tjänar torrlastrederierna mycket pengar. På längre sikt finns det en fortsatt osäkerhet kring orderböckerna.


Uttalanden från Kina angående förbud mot användningen av tankfartyg med enkla skrov från kommande årsskifte, har satt nytt fokus påtankmarknaden. Påkort sikt är fraktpriserna påhistoriskt låga nivåer och rederierna tjänar lite eller inga pengar. Utfasningen av fartyg med enkla skrov, kombinerat med ekonomisk tillväxt och ökad efterfrågan, kan dock göra att 2010 blir ett spännande år för tankmarknaden.


Efter att fartygspriserna sjunkit med nästan 50 procent sedan toppen under sommaren 2008, ser vi nu tecken påen återhämtning. Detta är positivt för rederiaktierna och ger mindre osäkerhet kring NAV-beräkningarna.


Påmakrosidan var den viktigaste händelsen att OECD offentliggjorde sin World Economic Outlook rapport, där slutsatsen är att vi nu har tillväxt igen efter recessionen. OECD:s tillväxtprognoser för världsmarknaden justerades upp kraftigt.


De aktier som gick bäst under månaden var Hurtigruten som steg 75 procent, Teekay, Stolt Nielsenoch Golden Ocean. Bland de företag som sjönk kan nämnas Bonheur, Ganger Rolf och NYK.


Både rederierna och skeppsvarven har haft svårt att finansiera nya projekt och med fallande frakt-och fartygspriser, har vi nu börjat se att en del icke påbörjade nyinvesteringar skjutits påframtiden. Detta ger förutsättningar för en bättre balans och bättre fraktpriser när världsekonomin återhämtar sig.


Det finns många företag som har en attraktiv värdering sett i ett något längre perspektiv. Vi fortsätter att fokusera våra investeringar påföretag inom internationell sjöfart med längre kontrakt.

Lars Mohagen, 4 december2009Dags för ODIN Maritim

Vi har varit där förr.Om vi går tillbaka till slutet av förra

lågkonjunkturen under 2002/2003, så hade vi en situation som på många

sätt liknar den vi har idag. Shippingbranschen var impopulär, rater och

fartygsvärden hade fallit kraftigt, men samtidigt såg vi förbättringar i makroekonomin.

Under de kommande åren steg shippingaktierna kraftigt tack vare

ökade fraktrater och fartygspriser, förbättrade resultat och högre värdering

på börsen (t.ex. genom högre p/e-tal).


En väsentlig skillnad idag jämfört med 2002/2003 är storleken på skeppsvarvens

orderböcker och på kapaciteten i världen för att bygga fartyg. Båda

dessa faktorer är idag mycket större än vid förra vändpunkten. Leveranser

av många nya fartyg kan bromsa uppgången i fraktraterna. Utöver detta

är det mycket som påminner om situationen 2002/2003.


Vi anser att det är dags att rekommendera ODIN Maritim. Många shippingaktier

handlas idag med betydande rabatt i förhållande till underliggande

värden. Med positiva signaler om makroekonomin och stora möjligheter till

högre fraktrater, finns det mycket som talar för att shippingaktierna kommer

att stiga. Utvecklingen av världsekonomin och skeppsvarvens orderböcker,

kommer att vara viktiga faktorer framöver.

Lars Mohagen. ODIN Maritim


Dags för ODIN Maritim?

2009-12-14

Aktiemarknader har stigit kraftigt hittills i år. Shippingaktierna har inte alls följt med. Är det dags att positionera sig för en uppgång?

En relativt stor orderbok hos skeppsvarven, kombinerat med historiskt sett låga fraktrater, är huvudorsaken till att shippingbranschen varit impopulär hos investerarna. Det är endast ett fåtal analytiker och strateger som i skrivande stund rekommenderar investeringar i denna bransch.


Fartygspriserna har fallit med ca 50 % sedan toppen sommaren 2008. Företagens resultat har också försämrats på grund av mycket lägre fraktrater. Enligt vår uppfattning är alla negativa faktorer väl kända och har redan prisats in i aktiekurserna. Det innebär att små positiva nyheter kan leda till kraftiga uppgångar för shippingaktierna. Detta är faktorer som talar för ODIN Maritim.


Fonden som flyter på

Publicerad: 2007-01-05


FONDANALYS: ODIN Maritim är förmodligen den enda renodlade rederifond man kan hitta här i Sverige. Ibland kan en förklaring till att man är ensam på marknaden vara att ens idé är mindre lyckad. Men så är inte fallet nu, för det här är en riktigt bra fond.


Fonden placerar i rederi- eller shipping företag över hela världen. I dagsläget är ungefär 65 procent av förmögenheten placerad i Norge, men enligt fondens förvaltare Lars Mohagen beror det inte på att ODIN, som är norska förvaltare, skulle vara extra hemmakära.


"ODIN Maritim har ett globalt mandat och tittar inte på något benchmark", säger Lars Mohagen.

Fondens största innehav är i dagsläget Wilh. Wilhelmsen, ett norskt rederiföretag där ett stort affärsområde är transport av bilar. Ett annat stort innehav är Ganger Rolf som är rederi med inriktning på transporter av olja. Enligt Lars Mohagen är man väldigt nöjd med placeringen i Ganger Rolf som trots att den givit en väldigt bra avkastning fortfarande handlas med väldigt stora rabatter.


Eftersom det inte finns några liknande fonder får man i stället luta sig mot fondens jämförelseindex för att utvärdera förvaltningsresultatet. Fonden har varje enskilt år under hela 2000-talet övertrumfat sitt jämförelseindex, vilket är MSCI World Gross Marine Index. Under den senaste femårsperioden har spararna fått en avkastning på närmare 500 procent och under de senaste tre åren har fonden stigit med mer än 200 procent. Även under 2006 visade ODIN att man lyckades med sin förvaltning då fonden hade en uppgång med 15,7 procent medan indexet under samma år sjönk med 3,5 procent.


ODIN har som policy att deras fonder ska ha samma köp- och säljavgifter oavsett var de handlas. Det gör att det tyvärr inte finns någon prispress. Med ett undantag: PPM, där fonder inte är välkomna om de har köp- och säljavgifter. Tillsammans med en förvaltningsavgift på 2,0 procent kan man konstatera att den totala prisbilden blir i högsta laget, men om det är någon fondförvaltare som kan vara värd ett högt pris så är det faktiskt ODIN.

ODIN skriver på sin webbplats att branschen efter de senaste årens kraftiga uppgång har fått en mer rättmätig värdering. Trots det tror Lars Mohagen att det fortfarande finns stora uppgångar att vänta inom vissa segment av rederibranschen.

"Det gäller framför allt inom industriell shipping, men också på grund av det stora transportbehovet till och från Asien och då framför allt till Kina", säger han.


Jag tycker att det här är en väldigt spännande fond. Det som imponerar är framför allt att ODIN år efter år har lyckas hitta guldkorn att placera i oavsett hur den marknad eller bransch som fonden placerar på har utvecklats. Det gör att ODIN historiskt har kunnat leverera bra avkastningar i tider då börsen både stigit och sjunkit.

Niklas Larsson. placera.nu

Slopade köpavgifter välkommen julklapp

Publicerad: 2009-12-21

FONDKOMMENTAR: Lagom till jul slopar Odin Fonder sina köpavgifter. Det var på tiden, fondbolaget har missat många kunder tidigare. Nu kanske de kommer tillbaka. Men slopade köpavgifter verkar inte bli en trend. Fler tunga namn bland högavgiftsbolagen säger sig inte påverkas av Odins strategiändring.

Köpavgifter på fonder är en relativt udda fågel. Det var många år sedan storbankerna tog bort sina. Idag är det främst utländska fondbolag och mindre svenska specialfondbolag som har köpavgifter kvar.


Köpavgifterna används i stor utsträckning till att ge distributörer, till exempel försäkringsförmedlare och fondplattformar som Avanza och Nordnet, en intäkt. Endast en mindre del går till fondbolaget. Köpavgiften är också många gånger förhandlingsbar och nivån beror på hur mycket pengar kunden investerar.


Men i takt med att spararna har blivit mer aktiva och använder sig av fondplattformar så som Avanza och Nordnet har köpavgifterna blivit ett ok för fondbolagen. Spararna vänder oftast fonder med köpavgifter ryggen.


Det har Odin Fonder upptäckt och på måndagen, den 21 december, tog de bort köpavgifterna för sina fonder. Tidigare låg de på 3 procent, vilket var bland de högsta på marknaden. I ett pressmeddelande skriver bolaget att de hoppas på ökad försäljning i och med slopandet av köpavgifterna.


Ibland motiverar fondbolagen köpavgifterna med att de ska hålla borta kortsiktiga fondplacerare. Men någon ökning av det har inte Skagen Fonder märkt sedan de slopade sina köpavgifter förra året.


Det är högst troligt att åtminstone de svenska och nordiska fondbolagen har fått huvudbry av Odins agerande. På Gustavia ser de över möjligheterna att ta bort köpavgifterna på sina fonder, enligt bolagets vd, Niklas Tollstén.

Men andra fondbolag med höga köpavgifter verkar inte gå i samma riktning som Odin.


Tomas Hellström, vd, på FIM säger att de har beslutat att i dagsläget ha kvar sina köpavgifter och motiverar beslutet med att det annars blir för mycket korttidshandel, vilket missgynnar de långsiktiga spararna. Det har de märkt i PPM där det inte finns några köpavgifter.


På East Capital resonerar de på samma sätt som FIM och anser att köpavgifterna stimular långsiktigt kapital, och motverkar kortsiktiga investerare. Samma sak gäller för Systematiska Fonder, där Peter Nilsson säger att Odins agerande inte föranleder några förändringar.


Bland de utländska bolagen med höga avgifter finns bland annat Baring och FMG. Man kan anta att Sverige inte är någon huvudmarknad för dem, varför Odins agerande inte bekommer dem i så hög grad.

Jesper Strandberg. placera.nuSHIPPINGMARKNADEN OCH MAKROEKONOMI

hösten 2009


Den globala ekonomin har under det senaste året genomgått en djup recession, men verkar nu återigen växa. Först och främst beror detta på omfattande statliga interventioner i form av räddningspaket, men också på minskad osäkerhet på de flesta finansiella marknader. Det mesta tyder på att uppgången inte kommer att vara brant, utan att tillståndet i världsekonomin gradvis kommer att förbättras.


Enligt International Monetary Fund (”IMF”) ser den globala ekonomiska tillväxten ut att sluta på -1,4 procent för 2009, alltså negativ tillväxt, medan den globala ekonomiska

tillväxten under samma period 2008 låg på 4,25 procent.


De senaste siffrorna från IMF indikerar nu att man under 2010 på nytt kommer att se tillväxt i den globala ekonomin, med en prognos på 2,5 procent. Tillväxttakten indikerar att det än en gång kommer att finnas fler producenter och konsumenter som behöver varor och tjänster relaterade till shippingindustrin jämfört med hur det såg ut under 2009.


Detta gör att det är sannolikt att behovet av tonnage på marknaden kommer att öka.

Eftersom shippingmarknaden har varit extremt bra under de senaste åren har shippingindustrin i stort genomgått en längre period där fokus inom de tre huvudsegmenten (bulk, tank och container) har varit att avtala om nybyggnation.


Förutom att världsekonomin har försvagats under det senaste året (och behovet av tonnage därför har minskat) har det också beställts betydligt fler nya fartyg än vad som

behövs för att frakta den tillgängliga lasten på marknaden.


Under första halvåret 2009 visar tillgängliga data en stor överkapacitet av fartyg och det faktum att en del av orderböckerna har flyttats fram i tiden kan bidra till att flytta fram eller förlänga den svaga utvecklingen på shippingmarknaden.


Samtidig råder det fortsatt stor osäkerhet kring de tidigare nämnda orderböckernas storlek. Det här i kombination med utfasningen av omodernt tonnage som kommer att genomföras inom tre månader (som en följd av internationella bestämmelser och då framförallt för tankfartyg) samt en ökad skrotning av äldre fartyg på grund av den relativt svaga

shippingmarknaden kan bidra till att skapa en balans mellan utbud och efterfrågan, vilket kan vända de negativa pristrender man sett under det senaste året.

Aktieägarbrev hösten 2009, Global Skipsholding 2 AB


Äntligen har Odin Offshore
fått en konkurrent

Publicerad: 2007-08-28 09:01

FONDANALYS: DNB NOR Fund Navigator placerar huvudsakligen i norska bolag inom olje-, shipping- och offshoresektorerna. Därmed konkurrerar den med Odin Offshore som länge har fått vara ensam på den marknaden. Avkastningsmässigt har det gått väldigt bra i år. Fonden har stigit med 27 procent sedan årsskiftet.

Länge har Odin Offshore varit ensamt om att ha en fond som investerar inom olje-, shipping- och offshorebranscherna. Framgångarna har varit stora och spaltmeter har skrivits om fonden. Spararna har hängt på den fina avkastningen och i dag uppgår det förvaltade kapitalet till knappt 5 miljarder kronor.


Det är konstigt att det har tagit så lång tid innan någon konkurrent har dykt upp. Men i slutet av förra året lanserade den norska fondkollegan, DNB NOR, en konkurrerande fond med namnet Navigator.


DNB NOR Fund Navigator placerar huvudsakligen i norska bolag inom olje-, shipping- och offshoresektorerna. Fonden kan investera upp till 20 procent i dessa sektorer utanför Norge. Även om det finns en del skillnader mellan Navigator och Offshore, Navigator investerar till exempel 80 procent i Norge jämfört med cirka 60 procent för Odin Offshore, så är det ungefär samma inriktning hos de båda fonderna. Det är kul och stimulerande att dessa två nu konkurrerar på den svenska marknaden.


Decenniets bästa fonder

Publicerad: 2009-12-15 10:21
00-TAL: Ryssland förgyllde fondspararna under 00-talet. Decenniets bästa fond är en Rysslandsfond och har stigit med över 1 200 procent. Placera.nu har ställt samman decenniets bästa fonder. Här finns hela listan.


Fond %

East Capital Ryssland

1 213,91

HQ Rysslandsfond

876,73

ODIN Maritim

670,62

Banco Russia

604,06

JPM Russia A

543,07

Alfred Berg Ryssland

497,01

BlackRock World Gold

487,65

Länsförsäkringar Fastighet

476,66

BlackRock World Mining

456,11

Swedbank Robur Ryssland

424,07

BlackRock Latin American

423,14

F&C Russian

405,92

Invesco PRC Equity

344,34

East Capital Baltikum

322,28

Baring Hong Kong China

310,63

Ålandsbanken Kina

309,59

Schroder ISF Latin America

304,42

Aberdeen Chinese Eq

301,86

HSBC GIF Indian Equity

282,55

ODIN Sverige

277,40

Källa: Morningstar


Det drar ihop sig till ett nytt decennium och vi ska summera det gamla. När det gäller fonder innebär de både glädje och sorg. Den som har legat passiv i en global indexfond har fått se sina sparpengar minska med cirka 15 procent. En investering i en svensk indexfond har givit en avkastning på cirka 20 procent.


Men de som har vågat sig ut i världen har kunnat få sina sparpengar att växa riktigt bra. Enligt Morningstar finns det cirka 115 fonder som har dubblats eller mer under 00-talet.


Listan över de 20 bästa fonderna toppas av East Capital Rysslandsfond. Den har stigit med smått otroliga 1 214 procent, och slår sina konkurrenter med hästlängder. Även nummer två är en Rysslandsfond, HQ Ryssland har gett sina långsiktiga och trogna kunder över 875 procent i avkastning.


På tredje plats kommer Odin Maritim som investerar i bolag med verksamhet inom shipping globalt, men främst i Norge och Sverige. Sedan sista december 1999 har den stigit med 670 procent. Sedan följer ytterligare ett par Rysslandsfonder, se tabell.


Därefter kommer en fond som både hatas och älskas, BlackRock Gold. Men en avkastning på knappt 500 procent placerar den sig på sjunde plats. Åttonde plats är också lite överraskande, dels för att det är en fastighetsfond, dels för att det är en svensk fond. Länsförsäkringar Fastighetsfond förvaltas av Gunnar Lindberg och har stigit med 475 procent.


Med en avkastning på drygt 450 procent kommer BlackRock World Mining på nionde plats. Det är tydligt att gruvindustrin är en viktig del för att världen ska kunna utvecklas. Det visar sig också genom att två Latinamerikafonder är med på topp 20-listan. Latinamerika har stora råvarutillgångar vilket både BlackRock och Schroder har sett till att förvalta väl i sina respektive Latinamerikafonder. Brasilien är det klart dominerande landet i Latinamerika.


En av de stora köparna av råvaror har varit och kommer att vara Kina som behöver dem för att kunna växa. Kinafonder har också varit en av de bästa placeringarna under decenniet, framför allt de som valt Invesco PRC, Baring Hongkong China, Ålandsbanken Kina eller Aberdeen Chinese Equity, som har stigit mellan 300 och 340 procent.


På en nittonde plats får vi också in I:et i Bric, Indien. HSBC Indian Equity har stigit med drygt 280 procent. Sist men inte sämst, en Sverigefond, dock förvaltad ett norskt fondbolag, Odin Sverige. Sedan millennieskiftet har fonden stigit med drygt 275 procent.

Jesper Strandberg. placera.nu


FONDER:Shipping&Offshore


Blå= DnB NOR Fund Navigator

Grå= Odin Offshore

Grön= Odin Maritim


DnB NOR Fund Navigator

Fonden kommer i huvudsak investera i bolag verksamma inom shipping och oljeutvinning, men kan även investera i rederier och oljebolag.

DnB NOR Fund Navigator


ODIN Offshore NOK

Fonden investerar över hela världen i börsföretag med verksamhet inom energisektorn, främst olja och gas. Det kan vara företag med verksamhet inom utvinning, vidareförädling, transport och distribution.

Odin Offshore

www.odinfonder.se


ODIN Maritim NOK

Fonden investerar i börsnoterade företag med verksamhet inom shipping globalt, men främst i Norge och Sverige.

Odin Maritim

www.odinfonder.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.