Sydafrika

 

Sydafrika, formellt Republiken Sydafrika är Afrikas sydligaste stat, gränsande till Botswana, Lesotho, Moçambique, Namibia, Swaziland och Zimbabwe. Sydafrika är ett av de mest industrialiserade länderna på kontinenten.

Urbefolkning

Den urbefolkning som européerna mötte när de i slutet av 1400-talet kom till Kapområdet var san (tidigare kallade "bushmän") och khoikhoi (tidigare "hottentotter"), med ett samlingsnamn khoisan. Sanfolket, som var utspridda över hela Sydafrika, var ett jägarfolk. Khoikhoi höll får och kor och bodde framför allt i de västra och sydöstra kusttrakterna. Khoisansamhällena i Sydafrika utgör idag, tillsammans med Australiens urinvånare, den äldsta ännu existerande kulturen i världen. I samband med bantuexpansionen trängdes khoisan undan från delar av södra Afrika av bantufolk. Xhosafolk upprättade i riken i söder, zulu-, sotho- och tswanafolk längre in i landet.

Kolonisationen

Det moderna Sydafrikas historia började år 1488 när den portugisiska sjöfararen Bartolomeu Diaz rundade vad som kom att kallas Godahoppsudden (själv kallade han udden "Stormarnas udde") och landsteg i Mossel Bay. Efter Diaz kom andra portugisiska sjöfarare, bland dem Vasco da Gama. Men det var på 1600-talet som den egentliga europeiska kolonisationen började. Trots att Portugal var först på plats av de europeiska länderna på denna del av den afrikanska kontinenten så visade de lite intresse för att bilda några bofasta kolonier.

Mellan åren 1621 och 1651 anlade nära 500 skepp från holländska ostindiska kompaniet Table Bay vid Kaphalvön. Afrikas sydspets fungerade som en rastplats för skepp på väg mot Indien, Kina och Sydostasien.

Holländska ostindiska kompaniet utrustade 1652 en expedition, ledd av Jan van Riebeeck, som upprättade en bas i området, vilken försåg kompaniets fartyg med kött, grönsaker och vatten. Några f.d. tjänstemän vid basen fick tillåtelse att slå sig ned som bönder inne i landet, vilket ledde till den första sammanstötningen mellan européer och den inhemska befolkningen i Sydafrika.

Fem år efter van Riebeecks landstigning, 1657, utbryter en dispyt mellan invandrarna och afrikanerna. Van Riebeeck skrev i sin dagbok att det vore bättre om varje grupp hade sina egna domäner, eftersom de inte förstod varandra tillräckligt bra. Efter denna konfrontation växte spänningen mellan de två olika folken. Holländarna ansåg sig numera äga jorden och år 1658 tillät Ostindiska kompaniet att slavar skulle fraktas till Kapkolonin. Dessa togs främst från Asien och dåvarande Ceylon och södra Indien, men också från Angola och Västafrika. Mot slutet av 1700-talet fanns 25 000 slavar i Kapkolonin.

Strider uppstod också mellan de europeiska bönderna och kompaniet, som inte ville förlora sitt handelsmonopol. Kompaniet började också driva storjordbruk i egen regi. De mest missnöjda bland de inhemska bönderna, khoi och det jagande och samlande sanfolket flyttade allt längre in i landet.

När Storbritannien besatte området 1806, flyttade många av de holländska nybyggarna boerna norrut för att grunda en egen republik. Upptäckten av diamanter 1867 och guld 1886 skapade välstånd och immigration och ökade underkuvandet av de ursprungliga invånarna. Boerna motstod britternas försök till utvidgning av sitt territorium, men besegrades i andra boerkriget 1899-1902. Det var i dessa Boerkrig som världens största ungdomsrörelse bildades, nämligen scouterna. Det var också under det andra boerkriget som världens första koncentrationsläger inrättades av britterna i syfte att internalisera främst boer kvinnor och barn. Bortsett från ett kortare avbrott (1803-06) styrde Storbritannien därefter kolonin till 1910. Medan britterna etablerade sig allt starkare i Kapområdet, utkämpades en maktkamp i landets inre, som var nästan helt okänt för européerna.

I de bördiga trakterna norr om Tugelafloden framträdde en välorganiserad och aggressiv zulustat, först under ledning av Dengiswayo och senare av den beryktade Shaka. Den järnhårda disciplinen i Shakas armé gjorde denna till en fruktad motståndare, och hela stammar av infödda flydde när soldaterna ryckte fram.

Den stora utvandringen

Efter Napoleonkrigen behöll Storbritannien Kapområdet på grund av dess strategiska betydelse för sjöfarten till Indien. Omkring 5 000 brittiska kolonister sändes dit 1820. Boerna var missnöjda med den brittiska inblandningen, 1837 bröt 4 000 boer upp från sina boplatser och drog sig norr om Orangefloden, ”den stora utvandringen” (trek). Detta var en mycket betydelsefull händelse i Sydafrikas historia genom att boerna nu blev spridda över stora delar av landets inre. De var orädda individualister som önskade leva sitt eget liv utan myndigheternas inblandning.

De flesta boer sökte sig till Natal, där en förtrupp dödades av zuluerna som fruktade denna vita invandring. Följande år tog boerna hämnd genom att med en styrka på 470 man slå en zuluarmé på 12 000 man vid Blood River, ca 3 000 zuluer dödades. Boerna hade nu nästan full kontroll över Natal, men britterna, som inte ville att en annan vit makt etablerade sig i kustområdet, annekterade Natal 1843. Storbritannien erkände dock boerrepublikerna Transvaals och Oranjefristatens självständighet 1852 respektive 1854.

Brittisk expansion, Sydafrikanska unionen och apartheidepoken

År 1868 annekterade Storbritannien Basutoland (Lesotho), och på 1870- och 80-talen övertog Kapregeringen de flesta av de små självständiga rikena i Transkei, som ligger mellan Kapstaden och Natal. På 1870-talet gjorde Storbritannien ett försök att bilda ett förbund av alla dessa små enheter, men försöket hade ingen större framgång. Däremot inlemmades Transvaal 1877 mot boernas vilja och krig bröt ut 1879 med zuluerna, när britterna försökte försvaga deras makt. Britterna lyckades slå zuluerna men först sedan den brittiska armén led ett svårt nederlag. 1881 slog Transvaals boer britterna vid Majuba och återvann självständighet. Denna gick på nytt förlorad i andra boerkriget, inlett genom en brittisk invasion 1899, varpå britterna övertog makten i området.

Den 31 maj 1910 bildades den Sydafrikanska unionen som en självstyrande dominion under den brittiska kronan med Louis Botha som premiärminister. Landets svarta befolkning delgavs emellertid föga politiskt inflytande och 1912 bildades ANC av bland annat Pixley ka Seme. Två år senare bildade boergeneralen James Hertzog Nationalistpartiet som afrikaanernas särskilda kamporgan gentemot brittiskt inflytande och styrde landet från 1924. I andra världskriget deltog unionen på de allierades sida sedan den probrittiske Jan Smuts bildat en med tiden djupt impopulär regering. Försämrad levnadsstandard och ökad inflyttning av svart arbetskraft till städerna gynnade Daniel Malans radikala nationalister, som efter 1948 års val kunde bilda regering, vilket inledde den så kallade apartheidtiden (apartheid, afrikaans för "åtskillnad").

Politisk representation för svarta avskaffades helt 1959, för färgade 1968. Under följande år förvisades svarta sydafrikaner till reservat på landsbygden eller till kåkstäder i storstädernas utkanter. 1961, efter brittisk kritik mot raspolitiken utropade premiärminister Verwoerd republik och landet lämnade Samväldet med internationell isolering som följd. Svåra oroligheter, internationella bojkotter och en tidvis ansträngd ekonomi föranledde en reformprocess under 1980-talet, vilken eskalerade när nationalistregeringen började förlora stöd åt liberala och radikalt konservativa partier.

1990 frigavs ANC-gestalten Nelson Mandela genom statspresident F W de Klerks försorg och i de första allmänna valen 1994 vann ANC under Mandelas ledning en jordskredsseger.

Under apartheidregimens kulmens utvecklade Sydafrika under 1970-talet ett fåtal primitiva kärnvapen med israeliskt stöd, men förstörde dessa frivilligt under reformprocessen, vilket inte blev offentliggjort förrän 1993. Landet är därmed det enda land i världen som utvecklat kärnvapen och sedan avsagt sig dem

Geografi

Sydafrika utgör sydspetsen på den afrikanska kontinenten. Vid den sydligaste kusten möts Indiska oceanen och Atlanten.

Klimat och miljö

Klimatet är halvtorrt i större delen av landet, men subtropiskt längs östkusten. Ibland förekommer längre torrperioder. Medeltemperaturen varierar mellan 20 och 27 grader (vinter-sommar) i Johannesburg. I Kapstaden ligger temperaturerna på mellan 7 och 26 grader.

Avsaknad av stora floder och insjöar gör att man måste begränsa användning av färskvatten vilket leder till problem att få vattnet att räcka till. En stor del av landets vattentillgångar återfinns i Drakensbergen, som återfinns på FN:s världsarvslista. Det finns oro för att den ökande efterfrågan på vatten i framtiden kommer att leda till en förödande exploatering av bergen och dess unika miljö. Andra miljöproblem är vatten- och luftföroreningar och jorderosion.

Natur

Det finns lite fler än 20 000 växtarter i Sydafrika, vilket är omkring 10 procent av samtliga kända arter i hela världen. I Fynbos, ett smalt bälte med buskvegetation i södra Västra Kapprovinsen, finns fler än 9 000 av dessa arter (vilket betyder att det utgör en av världens livsviktiga koncentrationer av biologisk mångfald). De flesta är ständigt gröna växter med hårda, smala, nålliknande blad, så kallade fetbladsväxter. Ett annat typiskt sydafrikanskt växtsläkte är Protea. Det är blommande växter och omkring 130 av släktets arter finns i Sydafrika. Även om det finns en stor artrikedom av växter i landet så är endast omkring 1 procent av Sydafrikas yta skog. Denna finns nästan uteslutande längs kusten mot Indiska oceanen i provinsen KwaZulu-Natal. I denna provins återfinns också det största antalet trädarter utanför de tropiska regnskogarna.

Sydafrika är hem åt de så kallade "Big Five": afrikansk elefant (Loxodonta africana), afrikansk buffel (Syncerus caffer), lejon (Felis leo), leopard (Felis pardus) och noshörning (två arter, svart (Diceros bicornis) och vit noshörning (Ceratotherium simum)). Vidare så återfinns ca 10% av världens däggdjursarter i landet.

Naturtillgångar

Sydafrika har många och rika naturtillgångar, däribland guld, krom, antimon, kol, järnmalm, mangan, nickel, fosfat, tenn, uran, diamant, platina, koppar, vanadin, naturgas och petroleum.

Politik

Den sydafrikanska konstitutionen har en ovanlig konstruktion med en stark president som är vald av parlamentet. I de flesta länderna som låter parlamentet välja president är dennes roll ceremoniell, se exempelvis Tyskland och Israel. Sydafrika post-apartheid har hittills haft fyra presidenter Nelson Mandela (1994-1999), Thabo Mbeki (1999-2008) och Kgalema Motlanthe (2008-2009) och Jacob Zuma (2009-). Thabo Mbeiki tvingades bort från makten av det egna partiet, ANC, i september 2008, som en följd av inre stridigheter mellan honom och ANC-presidenten Jacob Zuma. Under hösten 2008 bildade utbrytare från ANC ett nytt parti, Cope som strävade efter att utmana ANC.

Sydafrikas nuvarande konstitution utformades efter apartheidtiden och bevarar det republikanska statsskicket men har kompletterats med bland annat en ny rättighetsdeklaration (bill of rights) som garanterar alla medborgare samma rättigheter och innehåller ett av världens starkaste konstitutionella skydd mot diskriminering, inte bara på grund av etnisk härkomst utan också på grund av bland annat kön och sexuell läggning. Dock har kvinnor fortfarande inte samma rättigheter som män, då de t.ex. inte har rätt att äga land.

Högsta domstolen roll stärktes också och den har spelat en ökande roll, exempelvis fastslog den 2005 att den sydafrikanska äktenskapslagstiftningen stred mot konstitutionens diskrimineringsförbud och krävde att en könsneutral äktenskapsbalk skulle införas, något som skedde 2006.

Demografi

Av Sydafrikas över 48 miljoner människor är 79% svarta sydafrikaner, 9,6% vita sydafrikaner, 8,9% färgade sydafrikaner (blandad härkomst) och 2,5% asiater (indier).

Sydafrika har 11 officiella språk: afrikaans, engelska, ndebele, nordsotho, sydsotho, swati, tsonga, tswana, venda, xhosa, zulu. Zulu är störst (cirka 23% av befolkningen), följt av xhosa (cirka 18%) och afrikaans (cirka 14%).

Aids är ett mycket stort hälsoproblem och 2001 var 20 procent av den vuxna befolkningen smittad. Befolkning i Sydafrika är förhållandevis ungt, medelålder är 24,5 år (2002). Medellivslängd hos sydafrikaner år 2003 är 46,6 år. Spädbarnsdödlighet är runt 6 % år 2003. Analfabetism är inte så utbredd i Sydafrika som i andra afrikanska länder, 2003 var ca 15 % av den vuxna befolkningen analfabeter. Ett antågande hälsoproblem i Sydafrika är så kallade välståndsrelaterade sjukdomar, såsom diabetes och fetma (oftast är dessa två sammankopplade). Uppemot 30% av den svarta befolkningen lider av fetma och ytterligare 40% är överviktiga.

Religion

Enligt den senaste folkräkningen, från 2001, är 79,7 % av befolkningen kristna. 1,5 % är muslimer, 1,3 % är hinduer och 2,3 % tillhör någon annan religion (som till exempel traditionell afrikansk religion). 15,1 % uppgav sig sakna religiös tillhörighet och 1,4 % redovisades som "odefinierad".

Ekonomi

Sydafrika är ett medelinkomstland med ett överflöd av naturtillgångar, välutvecklad ekonomi, lagstiftning, kommunikationssektor, energiförsörjning och transportsektor. Den sydafrikanska börsen är bland de tio största i världen och infrastrukturen är modern. Trots detta har den ekonomiska tillväxten inte varit tillräckligt stark för att minska den höga arbetslösheten och stora ekonomiska problem finns kvar sedan apartheidtiden, speciellt en utbredd fattigdom och stora inkomstskillnader. Stor immigration ifrån andra afrikanska länder spär på fattigdomsproblemen. Samtidigt sker en kraftig emigration från Sydafrika av välutbildade sydafrikaner, som lämnar landet främst beroende på det ökade våldet.

Ett stort bidrag till den sydafrikanska ekonomin är den snabbt växande turismsektorn, där största andelen är ekoturism och annan turism kopplad till "safariutflykter". Siffror över hur mycket pengar sektorn genererar till landet är osäkra, men ligger troligen på runt 100 miljarder rand per år.

93 procent av elektriciteten framställs av fossila bränslen, 6 procent av kärnkraft och 1 procent av vattenkraft.

Källa: Sydafrika – Wikipedia

Ekonomi

Sydafrika har kontinentens största ekonomi, men detta gick in i recession maj 2009 efter en kraftig nedgång i gruv-och tillverkningsindustri. Byggnadsindustrin, däremot, har gynnats av ett omfattande program för offentliga investeringar inför VM 2010.

Många sydafrikaner är fortsatt låga och arbetslösheten är hög - en faktor skulden för en våg av våldsamma attacker mot migrerande arbetstagare från andra afrikanska länder under 2008 och protester från township invånare över dåliga levnadsförhållanden under sommaren 2009.

Omfördelning av mark är en aktuell fråga. Mest jordbruksmark är fortfarande vit ägda. Att de hittills fått landa på en "villig köpare, villig säljare" som grund har de tjänstemän signalerat att storskalig expropriation är på korten. Regeringens mål är att överföra 30% av jordbruksmarken till svarta sydafrikaner av 2014.

Källa: BBC NEWS översatt med Google

Jacob Zuma

Ledaren för ANC, Jacob Zuma blev officiellt vald till landets president av det nyvalda parlamentet i maj 2009.

Född till en Zulu familj i 1942, har herr Zuma tillbringat hela sitt vuxna liv sedan 1959 i tjänst hos ANC. Han började sin väpnade gren Umkhonto vi Sizwe 1962 och greps följande år. Han tillbringade tio år i fängelse för konspiration för att störta apartheidtiden regeringen.

Efter sin frigivning lämnade han Sydafrika och var en ledande figur inom ANC utomlands tills han återvände 1990 för att delta i de samtal som förs apartheid till ett slut.

Herr Zuma hade en framträdande plats i syfte att främja ANC bland zuluer som hade röstat för Inkatha Freedom Party i de första fria valen 1994, och var konsekvent valdes till högre ANC tjänster. År 1999 blev han vice president i Sydafrika under president Thabo Mbeki.

Herr Zuma ställning i landet föll snabbt efter att han fick sitt namn i en vapen-smuggling fall, och president Mbeki avvisade honom från vice ordförandeskapet 2005. Åklagare väckte då korruptionsanklagelser mot honom, och kort därefter var han åtalad för våldtäkt.

Han frikändes för våldtäkt ut följande år, och hans stöd för populistiska vänster i partiet se till att han kunde besegra president Thabo Mbeki i valen till ANC ledningen i december 2007.

Herr Zuma såg ut att kunna bli president i Sydafrika efter 2009 parlamentsvalet, men den korruption anklagelserna kvarstod. Det var inte förrän i april 2009 - veckor före den parlamentariska undersökningar - att statliga åklagare slutligen kastade ut avgifter på grund av att det förekommit politisk inblandning.

Oppositionen sade att detta var en teknikalitet och att herr Zuma borde besvara anklagelserna i domstol. Ändå ledde han ANC att en övertygande valseger och vederbörligen invigdes den 9 maj.

Källa: BBC NEWS översatt med Google

Zuma varnar Sydafrikas ekonomiska återhämtningen till att vara långsam

Lördag 9 januari 2010

Sydafrikas president Jacob Zuma har varnat sitt land återhämtning från den globala ekonomiska krisen kommer att vara långsam.

Att ta itu med tiotusentals medlemmar av hans styrande African National Congress, sa han det skulle finnas en eftersläpning i sysselsättningen till följd av återhämtningen.

Ungefär en av fyra sydafrikaner är arbetslösa i Afrikas största ekonomi, som trädde recession förra året.

Herr Zuma underströk också behovet av en enighet när landet förbereder sig för att vara värd för fotbolls-VM i år.

"Det finns vissa indikationer på att vi kan återhämta sig från den värsta krisen men återhämtningen kan vara långsam och kanske tillfälligt, sade han i sitt tal i Kimberly, några 380km (236 miles) sydväst om Johannesburg.

"Kraftiga nedgången"

"Det bör också förväntas att skapa nya arbetstillfällen i stor skala kommer att släpa efter den ekonomiska återhämtningen, sade han, tala om det 98: e årsdagen av bildandet av African National Congress Party.

Herr Zuma har lovat att hans parti kommer att skapa fyra miljoner arbetstillfällen i slutet av 2014, men på grund av konjunkturnedgången har han inte kan fullfölja sitt syfte att skapa 500.000 nya jobb förra året.

Den sydafrikanska ekonomin gick officiellt i en recession för första gången sedan 1992 i maj 2009, efter en kraftig nedgång inom tillverknings-och gruvsektorn.

Bara inom byggsektorn har varit fortsatt stark, stärkt av ett stort program för offentliga investeringar inför World Cup.

Källa: BBC NEWS översatt med Google

Sydafrika "svalt under krisen": IMF

20 maj 2010

Den sydafrikanska regeringen utförs "riktigt bra" under den senaste tidens globala finanskrisen, sade Internationella valutafonden (IMF) på onsdag.

"Sydafrika är ett klassiskt fall av ett land att bygga buffertar de goda tiderna och att använda dessa buffertar när krisen drabbade, "IMF ekonom Abebe Selassie berättade en genomgång i Sandton, Johannesburg på hans organisationens utsikter för Afrika söder om Sahara för 2010.

En av de minst märkte aspekter av den globala konjunkturnedgången har förmåga att klara av Afrika söder om Sahara regionen, sade Selassie.

"Tidigare globala ekonomiska nedgångar har en mycket mer skador inverkan, men den här gången den globala nedgången var mycket vassare, men störningen var mycket mindre. "

Selassie sade att den globala finanskrisen börjat utveckla sig, var den ekonomiska politiken inriktas snabbt och effektivt mot ameliorating effekterna av externa chocker.

"De flesta regeringar som förväntade nedgången planerat att påskynda offentliga utgifterna ökar och hur penningpolitiken sidan politik räntorna sjönk också. "

SA ekonomin "växa med 2,6% år 2010"

Selassie förutspådde att Sydafrikas ekonomi växer med 2,6 procent för 2010.

"Men jag kommer att åka tillbaka till Washington och se över det. Det kommer sannolikt en kvarts procentenhet högre. Så tillväxten kommer förväntas komma i omkring tre procent för Sydafrika 2010, sade han.

Tidigare den här månaden, sade finansminister Pravin Gordhan också lands ekonomi kan växa mer än 2,3 procent för 2010 att han hade väntat i februari.

Sydafrikas ekonomi sjönk med 1,8 procent 2009.

Olika effekter på Afrika söder om Sahara

Selassie sa effekterna av den globala krisen på länder i Afrika söder om Sahara hade varierat.

"De länder som drabbats hårdast var medelinkomstländer länder (t.ex. Sydafrika och Botswana) och oljeexporterande länder ... var dock effekten på låginkomstländer relativt lätt. "

Men i Afrika söder om Sahara förlorade arbetstillfällen och minskad sysselsättning möjligheter hade berört miljontals hushåll.

"Bara i Sydafrika cirka 900 000 arbetstillfällen försvann under 2009, ytterligare öka den höga arbetslösheten på andra håll effekterna av avmattningen på formella förluster sektorn jobb var nog proportionellt mindre. "

"Risker kvar"

Även Sydafrika och Afrika söder om Sahara var studsar tillbaka från nedgången i tillväxttakten, kvarstående risker, Selassie sa. Dessa inkluderade ett avbrott i den globala återhämtningen.

"Det finns mycket begränsat utrymme för politiska manövrer i utvecklade ekonomierna i händelse av negativa chocker. "

Det fanns också risk att det skulle finnas brister i officiell finansiering. "Även om det bilaterala biståndet höll sig väl i den globala recessionen och internationella finansiella institutioner skruvats upp sina bidrag och utlåning, har utsikterna för den officiella finansiera förvärrats av den permanenta träffar drabbat ekonomierna i stora givarna. "

Selassie sade en annan risk skulle kunna uppstå från instabila råvarupriser priser.

"Även om den globala återhämtningen är på rätt spår, förnyat spikar eller även ihållande förändringar i råvarupriserna, framför allt mineraler och olja - det fortfarande är möjligt. "

Selassie sade interna risker som politisk oro och en försämring i de finansiella systemen i vissa länder.

"Som utvecklingen i Guinea och Madagaskar under 2009 visade, politisk instabilitet kan ha starka negativa effekter på ekonomisk verksamhet. "

sydafrikanska nyhetsbyrån Sapa översatt med Google

Sydafrika BNP-Tillväxt

Sydafrika bruttonationalprodukten (BNP) minskade 2,10% under de senaste 4 kvartalen. Sydafrikas BNP är värt 277 miljarder dollar eller 0,45% av världsekonomin, enligt World Bank. Sydafrika har en tvådelad ekonomi, ett rivaliserande andra utvecklade länder och den andra med endast de mest grundläggande infrastruktur. Det är därför en produktiv och industrialiserat land som uppvisar många egenskaper med utvecklingsländerna, bland annat en arbetsfördelning mellan formella och informella sektorn och en ojämn fördelning av välstånd och inkomster. Den primära sektorn, baserad på tillverkning, tjänster, gruvdrift och jordbruk, är väl utvecklad.

BNP-Tillväxt diagram, historiska data och nyheter.

BNP-tillväxt på årsbasis

image 

BNP-tillväxt QoQ

image 

BNP per capita

image 

Export

image 

Ränta

image 

Börsen

image

 

Länkar till fakta om Sydafrika

Johannesburg Stock Exchange, Sydafrika
Bond Exchange of South Africa Johannesburg, Sydafrika
The South African Futures Exchange(SAFEX), Sydafrika

http://www.tradingeconomics.com/Economics/GDP-Growth-Annual.aspx?Symbol=ZAR

http://www.emerginvest.com/WorldStockMarkets/South_Africa

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sf.html

Fakta: Afrikanska börser

Antal: 53 oberoende afrikanska stater och 18 börser
Störst: Johannesburg Stock Exchange, marknadsvärde kring 3 300 miljarder
Regionalbörs: BRVM – Bourse Régionale des Valeurs Mobilières – är en börs för franskspråkiga västafrika. Företag från Benin, Burkina-Faso, Elfenbenskusten, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal och Togo samsas här.
www.brvm.org.
Samarbetsorgan: African Stock Exchange Association. På hemsidan finns länkar till alla medlemsbörser runt om i Afrika.
www.asea.wananchi.com
Mer information: UNDP:s African Stock Markets Handbook från 2003 samlar information om alla afrikanska marknader. Användbar trots de daterade siffrorna.

Fonder

HQ Afrikafond - Månadsrapport april

Förvaltarkommentar

Fonden steg 0,77 procent i april räknat i svenska kronor. Den sydafrikanska marknaden föll tillbaka 1,2 procent och var därmed den sämsta marknaden på kontinenten. Ghana och Egypten var de starkaste med uppgångar om 8 respektive 10 procent. Den svenska kronan stärktes mot flera av de afrikanska valutorna och bidrog därför negativt till fondens utveckling.

Fondens bäst presterande aktier har varit CIB, Nigeria Breweries och Ezz Steel. Fondens sämsta aktier har varit Access Bank, Diamond Bank och BHP Billiton.

Fonden avyttrade helt sitt innehav i Nigerianska Oando i april då aktien gått upp 40 procent på kort tid och därmed upplevdes fullvärderad. Inga nyinvesteringar har gjorts under månaden.

Den kenyanska marknaden, som är en av de bättre marknaderna i Afrika för året, var fortsatt stark under april, trots att landets exportnäring påverkats negativt av begränsningarna i flygtrafiken till och från Europa under april. Europa utlovade stöd till landet om 100 miljoner euro om året i ett par år utöver de medel som redan tilldelats landet för fortsatt uppgradering av infrastruktur.

Under april rapporterade alla nigerianska banker sina helårsresultat för 2009 och första kvartalet 2010. Inte helt oväntat var helårsresultaten för 2009 dåliga, men flera banker visade på förbättringar redan under fjärde kvartalet och framför allt på stark återhämtning under första kvartalet 2010. Det, i kombination med ett förbättrat politiskt klimat nu när Goodluck Jonathan har tagit över som tillförordnad president, bådar gott för fortsatt positiv utveckling under 2010.

April har präglats av osäkerheten kring de sydeuropeiska ländernas finansiella ställning och då främst Greklands. Det har resulterat i korrigeringar på flera börser runt om i världen men i Afrika gäller det främst Sydafrika och i viss mån Egypten. På aktienivå kan det dock urskiljas en skillnad mellan bolag som är lokalt orienterade kontra bolag som är mer internationellt exponerade som till exempel råvarubolagen. Det tyder på att det finns en god tilltro till de lokala ekonomiernas fortsatta styrka. Merparten av fondens innehav kan relateras direkt till de lokala ekonomierna och vi tycker det finns anledning att vara fortsatt positiv till den långsiktiga utvecklingen.

Fondförvaltare

Fredrik Colliander och Karin Fries www.hqfonder.se

 

Förvaltarkommentar kvartal 1 - 2010

Fondavkastning

Fondens avkastning under perioden, beräknad på slutkurs, blev 6,2 procent.

Marknaden

2010 började bra för de flesta av Afrikas aktiemarknader, inte minst för Nigeria och Kenya vars marknader återhämtat sig något efter ett relativt svagt 2009. Nigerias utveckling är extra intressant, eftersom aktiemarknaden fortsatt sin återhämtning trots stor politisk oro kring styrningen av landet (presidenten hade varit sjuk och lämnat landet för vård). Bland de större aktiemarknaderna gick Egypten starkast. Även där rådde viss politisk oro av ungefär samma skäl (presidenten hade genomgått en operation i Tyskland). Sydafrikas marknad hade också en god utveckling, speciellt under den andra halvan av kvartalet.

Fondens strategi

Fondens strategi är fortsatt att investera i ett brett urval aktier i flera sektorer i Afrika och har lyckats hitta investeringar i de flesta sektorer. På grund av de afrikanska marknadernas relativt låga utvecklingsnivå och den allmänna turbulensen under 2009 är fondens aktieinnehav inriktat på de mest utvecklade marknaderna. Fonden försöker dock uppnå en bred exponering genom att investera i bolag med verksamhet i Afrika. Under det första kvartalet 2010 fortsatte fonden att fokusera på bolagsval. Samtliga aktier i det oljerelaterade bolaget Sasol och det stora gruvbolaget Anglogold Ashanti såldes efter bedömningen att de redan är så stora att de kommer att ha mycket svårt växa och konkurrera globalt. Fonden sålde även innehavet i matvarubolaget Shoprite där värderingen blev för hög. I gengäld ökades positionerna främst i befintliga innehav såsom kopparbolag Equinox och byggbolaget Murray & Roberts. Nya innehav är Barloworld (gruv- och byggutrustning) och Palm Hills Development (fastighetsbyggare i Egypten).

Framtiden

Den samlade globala tillväxten drivs främst av världens tillväxtmarknader. Det gynnar efterfrågan på produkter som Afrika kan tillhandahålla, samtidigt som många projekt med inslag av ny teknologi pågår i regionen. Sammantaget kan dessa faktorer hjälpa de länder i Afrika där det råder politisk stabilitet och där risken för korruption inte är överhängande. Afrika är dock beroende av en fortsatt generellt stark utveckling globalt och gynnas av intresset för främst sina råvaror.

Fondförvaltare

Kristofer Barrett www.swedbankrobur.se.

 

JPMorgan Funds - Africa Equity Fund

Fondrapport (per 31 mars 2010)

De afrikanska marknaderna gick starkt första kvartalet till följd av att investerarnas aptit på globala aktier ökade. I början av kvartalet drabbades de globala marknaderna hårt av den kinesiska åtstramningen, oron för Greklands betalningssvårigheter samt oro över förändrade regler för bankerna i USA. Samtidigt påverkade farhågorna för ökad inflation tillväxtmarknaderna. Den lugna återhämtningen för konsumtionen i USA, tillväxtmarknadernas starka lånemarknader och uppskrivningar av tillväxtmarknadernas BNP-tillväxt bidrog till att marknaderna avslutade kvartalet starkt.

Fonden gick bättre än index. Aktieurvalet i Sydafrika, Egypten och Kenya bidrog mest till resultatet. Tillgångsallokeringen i Nigeria och Kenya samt investeringsidéerna i gruvföretag i Kanada och Australien bidrog också positivt. Aktieurvalet i Marocko och en överviktad position i Egypten påverkade negativt.

Fondutsikter (per 31 mars 2010)

På tillväxtmarknaderna ligger värderingsnivåerna runt det historiska genomsnittet och vi räknar med att vinsttillväxten ska vara den främsta drivkraften för ökad avkastning under 2010. Takten i mäklarnas vinstuppskrivningar börjar stanna av, men kombinationen av tillväxt och marginalåterhämtning forsätter att utgöra en stark kraft.

IMF förutspår att produktionen i subsahariska Afrika (SSA) kommer att stiga 4,7 % respektive 5,5 % under 2010 och 2011 från svaga 2,1 % 2009, vilket speglar en helomvändning för BNP-utvecklingen i Nigeria och Angola. Dessa värden återspeglar IMF:s stabila tillväxtprognoser för länderna i Asien, OSS, Mellanöstern och Latinamerika, vilket borde stödja råvaruefterfrågan och bidra till en varaktig återhämtning i SSA under de kommande månaderna.

Fondförvaltare

Oleg Biryulyov och Sonal Pandit J.P. Morgan


Blå= JPM Africa Equity A (acc) – USD - JPM Africa

Grå= Swedbank Robur Afrikafond - Robur Afrikafond

Grön= Simplicity Afrika - Simplicity Afrika

Röd= HQ Afrika - HQ Afrika

Ljusblå= Nordea Afrikafond - Nordea Afrikafond

Fondfakta 16 mars 2010

JPM Africa Equity A (acc) – USD

Förmögenhet: USD 149,2 miljoner 

Start:  14 maj 2008

Länder: Sydafrika 35%, Nigeria 19,7% , Egypten 10,5%.

Branscher: Finans 29,5%, industri 14%, teleoperatörer 12%, råvaror 9,5%.

Största innehav: Celtel Zambia 2,9%.

Risk: Hög.

Avgifter: 1,5% förvaltningsavgift. Den resultatbaserade avgiften är 10 % när fondens avkastning överstiger index.

Nordea Afrikafond

Förmögenhet: 115 miljoner kr.

Start: November 2008.

Länder: Sydafrika 37%, Nigeria 13 , Egypten 12%, Kanada 8,4%, Kenya 6,8%, Storbritannien 5,6%, Marocko 3,6%, Australien 2,5%.

Branscher: Finans 30,7%, Material 21,3%, Stapelvaror, konsument 18,5%, Sällanköpsvaror 8,0%,  Energi 6,9%, Telekommunikationstjänster 5,0%, Industri 2,9%,

Största innehav: Standard Bank 5,7%

Risk: Hög.

Avgifter: 1,95% förvaltningsavgift. Uttagsavgift om man haft pengarna i fonden kortare än 1 månad.

Källa: www.nordea.se

Swedbank Robur Afrikafond

Förmögenhet: 170 miljoner kr.

Start: December 2007.

Länder: Sydafrika 57%, Egypten 13%, Storbritannien 12%.

Branscher: Råvaror 18,7%, finans 15,2%, konsumentvaror 14,7%, industri 12,4%.

Största innehav: Standard Bank Group 6,1%.

Risk: Hög.

Avgifter: 2,4% förvaltningsavgift, uttagsavgift 1% om man har haft pengarna i fonden kortare än en månad.

Källa: www.swedbankrobur.se

HQ Afrikafond

Förmögenhet: 449,5 miljoner kr

Start: Maj 2006.

Länder: Sydafrika 68%, Egypten 12,74%, Nigeria 4,77%.

Branscher: Råvaror 30%, finans och fastigheter 18%, sällanköpsvaror 15%, telecom 9%

Största innehav: MTN Group 8,9%.

Risk: Hög.

Avgifter: Förvaltningsavgift 2,5%, inträdesavgift 3%, utträdesavgift 0–1%.

Källa: www.fi.se och www.hq.se 

Simplicity Afrikafond

Förmögenhet: 230 miljoner kr.

Start: Maj 2006.

Länder: Sydafrika 82%, Egypten 13%.

Branscher: Finans 25,5%, sällanköpsvaror 21,7%, material 21,5%, industri och tjänster 13,3%.

Största innehav: Clicks Group 3,4%.

Risk: Hög.

Avgifter: Förvaltningsavgift 1,9%, inträdesavgift 1%.

Källa: www.simplicity.se

Media

Avreglering under 1996 ledde till en spridning av radiostationer. Lyssnare i Johannesburg ensam kan välja mellan ett 40-tal radiotjänster från de nationella sändningar i statligt ägda Sydafrikanska Broadcasting Corporation (SABC) till samhället stationer riktade lokala områden eller etniska grupper.

Konstitutionen föreskriver pressfrihet och detta respekteras i allmänhet. Lagar och politiska kontrollen av medieinnehåll betraktas som måttlig och det finns mycket som tyder på repressiva åtgärder mot journalister.

Tidningar och tidskrifter publicerar rapporter och kommentarer som kritiserar regeringen och de statliga SABC är mycket mer självständig nu än under apartheidtiden. Men under 2009 SABC plågades av en rad skandaler och en rad hög nivå avgång. Programföretaget hade fastna i en finansiell kris.

Det 5,3 miljoner Internetanvändare av 2009, varav cirka 10% av befolkningen (World Wide Worx studie, 2010). Analytiker säger oöverkomliga tillgångspriser har försvårat massa ta upp.

Pressen

TV

 • SABC - Statliga programföretag, driver tre nationella TV-nät, två betal-TV-kanaler
 • e.tv - Free-to-air kommersiellt nät
 • M-Net - Betal-TV, panafrikanska publik

Radio

 • SABC - Statliga programföretag med 20 regionala och nationella tjänster på 11 språk, inklusive: nationella engelska nät SAfm, nutida musik station 5 FM, nationella afrikaans Radio Sonder Grense, nationella Zulu stationen Ukhozi FM, Sesotho station Lesedi FM
 • Kanal Afrika - SABC yttre Radio Service, inriktade på den afrikanska kontinenten
 • YFM - Populär Johannesburg kommersiella R & B, soul och hip-hop station
 • 702 Talk Radio - Johannesburg kommersiella nyheter och prata station

Nyhetsbyrå

1 kommentar:

 1. I think this is among the most significant
  info for me. And i'm glad reading your article. But should remark on few general things, The web site style is wonderful, the articles is really excellent : D. Good job, cheers
  My website > Zuma Online

  SvaraRadera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.