Nu vänder det i Baltikum

Europas krishörna har flyttats. Baltikum, Polen och Ryssland har varit relativt förskonade från statsskuldkrisen i euroländerna, och nu vänder dessa ekonomier snabbare uppåt, tror man på Nordea.

Det skriver Nordea i sin Baltic Rim Outlook på tisdagen.

"De baltiska länderna har vidtagit kraftfulla åtgärder för komma tillrätta med sina akuta ekonomiska problem", säger Nordeas chefekonom Annika Winsth i en kommentar.

I Estland har sannolikheten ökat för en euroanslutning 2011 och anpassningsprocessen fortsätter. Estland banar väg för övriga länder i Baltikum att följa efter in i valutaunionen, men först efter prognosperioden. För Lettland och Litauen riskerar en senare anslutning medföra att utländska investeringar koncentreras till Estland i närtid.

I Baltikum har läget nu stabiliserats. Endast Lettland visar negativ tillväxt i år. De små exportberoende länderna gynnas av återhämtningen i världsekonomin. Samtidigt fortsätter de att brottas med mycket höga arbetslöshetstal.

Den polska ekonomin har klarat sig väl igenom den globala lågkonjunkturen och fortsatt visa tillväxt. Det finns nu tecken på att arbetsmarknaden stabiliseras och att arbetslösheten kulminerar i år. Det kan bidra till att tillväxten får ytterligare draghjälp från investeringar och bostadsmarknaden.

I Ryssland accelererar tillväxten senare i år, med exporten som främsta draglok. Stigande råvarupriser gynnar den ryska ekonomin. På längre sikt utgör kapacitetsbegränsningar i energisektorn samt föråldrade och ineffektiva strukturer i ekonomin hot mot tillväxten.

"Vi räknar med en förstärkning av rubeln på längre sikt. På kort sikt är osäkerheten stor eftersom rubeln är känslig för ändringar i råvarupriser och riskviljan på finansmarknaderna", säger Annika Winsth.

I rapporten skriver Nordea att Lettlands ekonomi stabiliseras och de kommande kvartalen räknar Nordea med en gradvis återhämtning, där framför allt exportsektorn ger stöd.

En ökande osäkerhetsfaktor är dock den politiska instabiliteten som väntas bli än större när valet i oktober närmar sig. Det kommer att krävas ytterligare budgetnedskärningar för att möta kraven från de internationella långivarna, men Nordea tror inte att några ytterligare konsolideringsåtgärder är att vänta förrän efter valen.

Dels är regeringen är i minoritet i parlamentet och har därför svårt att få igenom ytterligare besparingar och dels vore det politiskt självmord att lansera impopulära besparingar för valen. Nordea skriver att efter de kraftiga besparingsprogram som redan genomförts blir det politiskt allt svårare att få igenom nya konsolideringsåtgärder.

Estland väntas få en exportledd återhämtning där regeringens största problem blir att minska arbetslösheten för att på så sätt stötta konsumtionen. Den väntade euroanslutningen kommer troligen att få återhämtningen att accelerera på ökat förtroende och mer utländska investeringar.

I Litauen blev BNP mycket svagt under det första kvartalet i år, där särskilt den inhemska efterfrågan var svag. Nordea räknar med en ganska svag ekonomisk utveckling i Litauen i år. Statsfinanserna kommer fortsatt att vara i fokus och regeringen kommer att lansera en konsolideringsplan.

Baltic Rim Outlook

Källa:NYHETSBYRÅN DIREKT

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.