Baltikum

Baltikum är ett geografiskt område vid sydöstra Östersjön. Ordet används vanligen som beteckning på de tre baltiska länderna, Estland, Lettland och Litauen, samt ryska Kaliningrad.

Baltikum 1991 - Åter självständiga länder

Baltikum ligger mellan Ryssland, Vitryssland och Polen, och har sjögräns mot Finland och Sverige.

Länkar till information om följande länder:

>>Litauen

>>Estland

>>Lettland

Nu vänder det i Baltikum, 2010-06-08

Europas krishörna har flyttats. Baltikum, Polen och Ryssland har varit relativt förskonade från statsskuldkrisen i euroländerna, och nu vänder dessa ekonomier snabbare uppåt, tror man på Nordea.

Det skriver Nordea i sin Baltic Rim Outlook på tisdagen.

"De baltiska länderna har vidtagit kraftfulla åtgärder för komma tillrätta med sina akuta ekonomiska problem", säger Nordeas chefekonom Annika Winsth i en kommentar.

I Estland har sannolikheten ökat för en euroanslutning 2011 och anpassningsprocessen fortsätter. Estland banar väg för övriga länder i Baltikum att följa efter in i valutaunionen, men först efter prognosperioden. För Lettland och Litauen riskerar en senare anslutning medföra att utländska investeringar koncentreras till Estland i närtid.

I Baltikum har läget nu stabiliserats. Endast Lettland visar negativ tillväxt i år. De små exportberoende länderna gynnas av återhämtningen i världsekonomin. Samtidigt fortsätter de att brottas med mycket höga arbetslöshetstal.

Den polska ekonomin har klarat sig väl igenom den globala lågkonjunkturen och fortsatt visa tillväxt. Det finns nu tecken på att arbetsmarknaden stabiliseras och att arbetslösheten kulminerar i år. Det kan bidra till att tillväxten får ytterligare draghjälp från investeringar och bostadsmarknaden.

I Ryssland accelererar tillväxten senare i år, med exporten som främsta draglok. Stigande råvarupriser gynnar den ryska ekonomin. På längre sikt utgör kapacitetsbegränsningar i energisektorn samt föråldrade och ineffektiva strukturer i ekonomin hot mot tillväxten.

"Vi räknar med en förstärkning av rubeln på längre sikt. På kort sikt är osäkerheten stor eftersom rubeln är känslig för ändringar i råvarupriser och riskviljan på finansmarknaderna", säger Annika Winsth.

I rapporten skriver Nordea att Lettlands ekonomi stabiliseras och de kommande kvartalen räknar Nordea med en gradvis återhämtning, där framför allt exportsektorn ger stöd.

En ökande osäkerhetsfaktor är dock den politiska instabiliteten som väntas bli än större när valet i oktober närmar sig. Det kommer att krävas ytterligare budgetnedskärningar för att möta kraven från de internationella långivarna, men Nordea tror inte att några ytterligare konsolideringsåtgärder är att vänta förrän efter valen.

Dels är regeringen är i minoritet i parlamentet och har därför svårt att få igenom ytterligare besparingar och dels vore det politiskt självmord att lansera impopulära besparingar för valen. Nordea skriver att efter de kraftiga besparingsprogram som redan genomförts blir det politiskt allt svårare att få igenom nya konsolideringsåtgärder.

Estland väntas få en exportledd återhämtning där regeringens största problem blir att minska arbetslösheten för att på så sätt stötta konsumtionen. Den väntade euroanslutningen kommer troligen att få återhämtningen att accelerera på ökat förtroende och mer utländska investeringar.

I Litauen blev BNP mycket svagt under det första kvartalet i år, där särskilt den inhemska efterfrågan var svag. Nordea räknar med en ganska svag ekonomisk utveckling i Litauen i år. Statsfinanserna kommer fortsatt att vara i fokus och regeringen kommer att lansera en konsolideringsplan.

Baltic Rim Outlook

Källa:NYHETSBYRÅN DIREKT

Länkar till fakta om Baltikum

Swedbank Economic Outlook

Baltic Rim Outlook

http://live.balticbusinessnews.com/

http://www.baltic-course.com/eng/

East Capital Baltic Property Fund – Annual Report 2009/2010

2010-11-12

The Baltic countries have experienced heavy economical turbulence in 2008 and 2009, but we are finally experiencing a slowdown in the worsening economic environment in the Baltic region. We have worked very actively with the portfolio during the last year and our long-term view towards the Baltic market remains positive.

Read more in the annual report 2009/2010 for the East Capital Baltic Property Fund AB as well as for the East Capital Baltic Property Investors AB (publ).

East Capital Baltic Property Fund Annual Report 2009/2010

Fonder

Marknadskommentar, 30 juni 2010

Alla tre baltiska marknader presterade bättre än vad som var allmänt väntat under perioden. Estland och Lettland blev de andra och tredje starkaste marknaderna i Östeuropa, med en ökning på 10% respektive 7,5%, vilket gjorde dem till två av endast fyra marknader i positivt territorium under årets första hälft. Den litauiska marknaden sjönk marginellt med 0,1% efter att ha fallit med så mycket som 12% under andra kvartalet på grund av ett negativt globalt sentiment och skuldkrisen i euroområdet. Estland började året mycket starkt tack vare allmänt förbättrade makroekonomiska utsikter och en allmän förväntan om en inbjudan att gå med i euroområdet nästa år, men drabbades ännu hårdare under andra kvartalet och föll med 17,7%.

Källa: East Capital Halvårsberättelse 2010 - svenska aktiefonderBlå=East Capital Baltikumfonden

Grå=Prudentis Baltic Acc

Jämförelse av Baltikumfonder

Prudentis Baltic

Fonden investerar i börsnoterade aktier inom olika sektorer och vars företag erhåller merparten av sina intäkter från Baltikum. Fonden fokuserar på företag som drar fördel av regionens tillväxt. Fondförvaltaren följer en fundamental bottom-up analys. Målsättnigern är att investera i företag som har en långsiktig och uthållig tillväxt.

FUND DESCRIPTION

Prudentis Baltic Fund Fact Sheet - October 2010

PPM - 772038 - Prudentis Baltic Fund

East Capital Baltikumfonden

East Capitals investeringsfilosofi är baserad på ett långsiktigt perspektiv, fundamental analys och en aktiv portföljuppbyggnad, som kombinerar tillväxt med värde. East Capital Baltikumfonden investerar huvudsakligen i Estland, Lettland och Litauen, en region som präglas av stark ekonomisk tillväxt. Fondens strategi är att köpa lågt värderade aktier i företag i de snabbast växande sektorerna. Två tredjedelar av portföljen består av stora och medelstora företag. Fonden kan ha upp till 10% i en enskild emittent och de flesta innehaven ligger under 5%. Fonden har en låg omsättningshastighet.

Fondfaktablad

PPM - 552984 - East Capital Baltikum

East Capital Baltikumfonden - Sheen´s Trading

www.eastcapital.se

2010-06-30

Källa: PPM-East Capital Baltikum

Open End certifikat Baltikum

Open End certifikat Baltikum – RBS

RBN Indexcertifikat OEC BALT – Avanza

Open End certifikat Baltikum (Valutasäkrad)

Open End certifikat Baltikum (Valutasäkrad) – RBS

RBN Indexcertifikat OEV BALT – Avanza

Börser

OMX Baltic (OMXB) - PI, GI

OMX Baltic är ett All-Share index består av alla aktier noterade på primära och sekundära förteckningar över de baltiska börserna med undantag av aktierna i det företag där en enda aktieägare kontrollerar minst 90% av utestående aktier. Syftet med indexet är att återspegla den nuvarande status och förändringar i OMX Baltic Market. Basen datum för OMXB är den 31 december 1999, med basvärdet 100. Indexet beräknas i euro och finns som PI och GI. Indexet värden sprids med 60 sekunders intervall.

http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.