Regeringen inför ny enklare sparform för privatpersoner

 

Sparande i aktier och fonder bör vara så enkelt som möjligt. Regeringen vill skapa en ny sparform för privatpersoner, investeringssparkontot. Samtidigt ändras regelverket för kapitalförsäkringar, skriver Peter Norman, finansmarknadsminister.

Möjligheterna för hushåll och privatpersoner att spara och få god avkastning på sina sparmedel bör förbättras. Sparande i aktier och fonder kan i dag upplevas som svårt och krångligt eftersom varje byte eller försäljning av fond ­eller aktie måste redovisas i deklarationen.

För att öka möjligheterna att spara, framför allt för landets småsparare, föreslår regeringen därför en ny ­sparform – investeringssparkontot. ­Genom investeringssparkontot slipper spararen att beräkna och redovisa varje byte av fond eller försäljning av aktier till Skatteverket.

I stället sker beskattningen utifrån en antagen långsiktig total avkastning på investeringssparkontot. Det gör att det blir enklare att byta fonder och ­aktier samt att byta sparform. Förslaget skickas i dag ut på remiss och föreslås träda i kraft den 1 januari 2012.

I dag finns det en rad sparformer att välja mellan. Ändå är det många som avstår från att spara eller som undviker att spara i finansiella instrument, som till exempel aktier och fonder. En ­anledning till det kan vara att det upplevs som besvärligt. Bland annat ­måste varje förändring i innehavet av aktier och fonder tas upp i deklarationen och eventuell skatt på kapital måste beräknas och betalas för varje försäljning och byte.

Om spararen undviker att byta fonder kan det göra att man på sikt får en lägre avkastning på sitt sparkapital.

De krångliga reglerna riskerar även att stänga ute många som söker ­attraktiva sparformer för att sätta av medel för att exempelvis bygga upp en buffert för oförutsedda händelser eller spara ihop en insats till en framtida ­bostad.

Regeringen anser att sparande i ­aktier och fonder bör vara så enkelt som möjligt. Konsumenternas möjlighet att själva bestämma över sina pengar och ta ansvar över sin egen ekonomi behöver stärkas.

På ett investeringssparkonto ska den enskilde spararen kunna samla alla eller delar av sina tillgångar i aktier och fonder. Värdet på de tillgångar som finns på investeringssparkontot kommer att beskattas utifrån en förväntad långsiktig total avkastning som baseras på statslåneräntan. Detta gör ­beskattningen mer förutsägbar.

För spararen innebär investeringssparkontot mindre deklarationskrångel och mindre administration. Förslaget innebär även att det blir lättare för spararen att byta aktier och fonder samt att flytta sitt innehav mellan ­olika aktörer på fondmarknaden.

Det kan förhoppningsvis leda till att konkurrensen mellan dessa aktörer ökar. På så sätt får vi en bättre fungerande marknad där de avgifter som banker och fondbolag tar ut pressas ­ytterligare till nytta för den enskildaspararen.

Det finns redan i dag en sparform, i form av kapitalförsäkringar, där skatten baseras på en förväntad långsiktig total avkastning. Regelverket för kapitalförsäkringar har hittills innehållit vissa brister som har gynnat välinformerade sparare. Till exempel har man genom att sälja sin kapitalförsäkring före årsskiftet för att sedan återköpa den i början på nästa år kunnat ­und­vika att betala skatt.

I samband med förslaget om investeringssparkonto görs även en översyn av reglerna för kapitalförsäkringar. Det innebär bland annat att kryphålen täpps till genom att beskattningen ­inte bara ska baseras på tillgångarna vid årets början, utan att också de insättningar som har gjorts under året räknas med i underlaget för avkastningsskatten.

För att undvika överbeskattning ska insättningar som sker under årets ­andra halvår bara räknas med till hälften.

Dessutom föreslås att skatten för kapitalförsäkringar höjs något. Denna justering görs för att nivån på beskattningen ska bli rimligare och ligga på samma nivå som för det föreslagna ­investeringssparkontot.

Genom införandet av investeringssparkontot hoppas regeringen att fler personer lockas till att spara och att fler ska få möjlighet att spara i aktier och fonder.

Peter Norman
finansmarknadsminister (M)

Källa:Di.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.