Pressen avtar på Lux

Efter ett svagt 2011 väntas den värsta pressen på Electrolux avta i år. De förväntningarna avspeglas dock redan i aktien som känns rimligt värderad. Rekommendationen blir Neutral.

Vitvarujätten Electrolux lade ett tufft 2011 bakom sig då bolaget på torsdagen presenterade sitt bokslut för året. Minskad efterfrågan, lägre priser och ökade råvarukostnader har tillsammans påverkat resultatet negativt med cirka 3 miljarder kronor under året.

Electrolux köper varje år in framför allt stål och plast för sammanlagt runt 20 miljarder kronor så råvaruprisernas förändring får en stor påverkan på resultatet. Som ett konsumentnära bolag har Electrolux betydligt svårare att kompensera sig för ökade råvarukostnader än bolag högre upp i förädlingskedjan.

Den negativa trenden inleddes redan i slutet av 2010 så 2011 års fjärde kvartal hade en lättare jämförelseperiod än vad som varit fallet tidigare under året. Räknat i fasta valutor och utan förvärv och avyttringar så var försäljningen oförändrad i kvartalet.

Borträknat jämförelsestörande poster och engångskostnader minskade dock rörelseresultatet jämfört med året innan och uppgick till 1 441 Mkr vilket var aningen bättre än väntat enligt SME Direkts sammanställning inför rapporten.

Arbetet med att strukturera upp produktion, inköp, varumärken och marknadsinsorganisationen tycks vara något som Electrolux aldrig kommer att bli klart med. Engångs- och omstruktureringskostnader är ständigt närvarande i bolagets resultaträkningar och de senaste åtgärdsprogrammen syftar till att sänka kostnaderna med totalt 5,3 miljarder kronor. Kostnaderna för detta beräknas till 5,1 miljarder.

Vitvaruförsäljning till konsumenter svarar för 94 procent av omsättningen i Electrolux och verksamheten delas in i fyra geografiska områden plus ett eget område för dammsugare och småapparater. Geografiskt är Europa och Nordamerika klart störst och svarar för 60 procent av intäkterna med Latinamerika som trea med knappt 20 procent.

Under det fjärde kvartalet har Europamarknaden ökat svagt jämfört med samma period året innan. Det är främst tack vare marknaderna i Östeuropa, Skandinavien, Tyskland och Frankrike som alla gått framåt. I Sydeuropa föll däremot efterfrågan.

Även i Nordamerika minskade efterfrågan i kvartalet jämfört med året innan. I Latinamerika och Asien ökade däremot efterfrågan även om det i Latinamerika till viss del beror på statliga subventioner på inhemskt producerade vitvaror.

Utsikterna för huvudmarknaderna i år är att efterfrågan i Europa väntas vara oförändrad eller minska med upp till 2 procent. Vd Keith McLoughlin säger i samband med rapporten att utsikterna för södra Europa är fortsatt negativa och att dessa marknader enskilt väntas backa 8-9 procent i år.

I Nordamerika väntas efterfrågan förbättras mot slutet av året till följd av en bättre bostadsmarknad. Facit för helåret spås bli en efterfrågeökning på mellan 0 och 2 procent. Asien och Latinamerika väntas öka sin efterfrågan med 7-8 procent respektive 4-6 procent enligt Keith McLoughlin.

Efterfrågan och volymutveckling är förstås viktigt för Electrolux men vitvarubranschen är inte precis någon tillväxtbransch och Electrolux organiska tillväxt det senaste decenniet är i snitt bara någon procent om året. Möjligheten att höja priserna och framför allt råvarukostnaderna har en betydligt mer direkt effekt på resultatutvecklingen i bolaget, något som åter blev mycket tydligt under förra året.

Stålpriset tappade under andra halvan av förra året i takt med att konjunkturutsikterna försämrades i världen. Överkapacitet har även påverkat stålbolagens möjligheter att höja prisena. Plast utgör knappt 30 procent av råvaruinköpen för Electrolux och effekter av den fortsatt spända situationen kring Irans kärnvapenprogram är ett orosmoln som drivit upp oljepriset på sistone.

Totalt väntas råvarukostnaderna öka för Electrolux med mellan 300 och 500 Mkr jämfört med 2011. Tidigare har Electrolux talat om en negativ effekt på mellan 500 och 1 000 Mkr så utsikterna har uppenbarligen förbättrats.

Electrolux räknar även med att under 2012 få ökade kostnader för produkter och transporter. Det gäller särskilt produkter som Electrolux köper in från Asien, som mikrovågsugnar och anläggningar för luftkonditionering. Priserna för de produkterna började stiga rejält redan under förra året och väntas fortsätta göra det under 2012, enligt Keith McLoughlin.

Med en svag underliggande tillväxt i marknaden använde Electrolux under 2011 sin obelånade balansräkning till att genomföra ett par större förvärv. Köpen gällde dels ett bolag i Egypten och dels ett i Chile. Tillväxtmarknader svarar nu för cirka 35 procent av omsättningen i Electrolux.

Resultatbidragen från de båda förvärvade bolagen blev inte så stort som väntat under det fjärde kvartalet och Electrolux bedömning är att de båda bolagen tillsammans kommer att bidra till resultatet med cirka 400 Mkr i år.

Efter förvärven hade Electrolux vid utgången av det fjärde kvartalet en nettoskuld på knappt 6,4 miljarder kronor vilket är 2,1 gånger rörelseresultatet (ebit).

De båda nyförvärven bidrar till att Electrolux omsättning för 2012 enligt SME Direkts sammanställning väntas öka 6 procent till knappt 108 miljarder kronor. Rörelsemarginalen väntas uppgå till 4,2 procent och vinsten per aktie till 10,66 kronor inklusive engångsposter.

Med dagens aktiekurs på dryga 133 kronor innebär det ett p/e-tal på 12,5 vilket är en ganska normal värdering för Electrolux historiskt sett.

Att Electrolux i rapporten säger sig räkna med successiva förbättringar i försäljningspriserna och samtidigt drar ned prognosen för råmaterialkostnaderna i år är positivt. Prognosen för 2012 innebär också ett vinstlyft på 47 procent så en avtagande press på lönsamheten är redan inräknad.

Efter en kursuppgång på 30 procent på en dryg månad har p/e-talet kommit upp i normala nivåer för Electrolux. Givet det fortsatt lite osäkra läget känns värderingen rimlig och vi behåller därför en neutral rekommendation på aktien.

Källa:Per Ericson-placera.nu

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.